zapowiedź - XXXIII sesja Rady Powiatu

XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2009 roku. Początek sesji godzina 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie. Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu.

4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie i zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 306),

2)     przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok (druk nr 307),

3)     przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010 roku (druk nr 308),

4)     zmiany uchwały Nr XXV/249/09 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 309),

5)     zmiany uchwały Nr XXIII/226/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r. (druk nr 310),

6)     zmiany uchwały nr XXIII/227/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2009 (druk nr 311),

7)     budżetu na rok 2010 (druk nr 298),

8)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2010 rok (druk nr 312),

9)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2010 rok (druk nr 313),

10)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok (druk nr 314).

9.     Odpowiedzi na zapytania radnych.

10.     Wnioski i oświadczenia radnych.

11.     Zakończenie sesji.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo