Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Zarząd Powiatu Kościańskiego Uchwałą Nr 45/186/19 z dnia 30 września 2019 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 1 października 2019 roku do 14 października 2019 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2020 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska i al. Kościuszki). Konsultacje przeprowadzono w dwóch formach: zgłaszania uwag i opinii na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Powiatu.

Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu kościańskiego.                              

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły uwag do konsultowanego „Programu współpracy …” .

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, sprawozdanie z konsultacji przedstawiane jest Zarządowi Powiatu Kościańskiego wraz z projektem konsultowanego aktu oraz umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu.

 

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.