Projekty UE

Wybierz kategorię
Komputery dla szkół

Komputery dla szkół

„Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do nauczania zdalnego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kościański” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, działanie 8.3 - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19

24 marca 2021
Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Grant dla Domów Pomocy Społecznej

Powiat Kościański realizuje projekt grantowy „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

25 listopada 2020
Grant dla powiatowych instytucji

Grant dla powiatowych instytucji

w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

24 listopada 2020
Grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Grant „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Powiat Kościański w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, otrzymał grant dla dwóch DPS w powiecie w wysokości 730 014,62 zł.

02 października 2020
Projekt - przebudowa drogi powiatowej do Srocka Wielkiego

Projekt - przebudowa drogi powiatowej do Srocka Wielkiego

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i  w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”.

19 czerwca 2020
ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

ZDALNA SZKOŁA – WSPARCIE OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI EDUKACYJNEJ W SYSTEMIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO

Celem projektu jest doposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych.  Sprzęt został przekazany dla uczniów i nauczycieli nie posiadających warunków technicznych do uczestniczenia w kształceniu zdalnym. Sprzęt ma zainstalowane oprogramowanie Windows 10 Pro.

18 maja 2020
Projekt – przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu

Projekt – przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                                 

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo-Żelazno-granica powiatu (Stankowo)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

09 sierpnia 2019
Budowa i przebudowa drogi powiatowej – droga wojewódzka 305 – do węzła drogi S5 – Nietążkowo

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – droga wojewódzka 305 – do węzła drogi S5 – Nietążkowo

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo. Projekt realizowany przez dwa samorządy: Powiat Leszczyński oraz Powiat Kościański (partner projektu)-wg zapisów umowy partnerskiej zawartej na potrzeby realizacji projektu.

09 sierpnia 2019
Projekt – przebudowa drogi powiatowej – W- 6 – Kościan Południe – Kobylniki – Nowy Białcz

Projekt – przebudowa drogi powiatowej – W- 6 – Kościan Południe – Kobylniki – Nowy Białcz

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 "Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P).

09 sierpnia 2019
Projekt - modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych

Projekt - modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych

Tytuł projektu: Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.

09 sierpnia 2019