Projekt - modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych

Dodano: 09 sierpnia 2019

Tytuł projektu: Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.

Celem  projektu jest zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych w Powiecie Kościańskim.  Projekt będzie polegał na rozbudowie systemów teleinformatycznych z możliwością świadczenia e-usług oraz na dostosowaniu geodezyjnych referencyjnych rejestrów publicznych do przepisów prawa i doprowadzeniu do ich wzajemnego dopełniania się i zgodnego współdziałania.

Planowane efekty

W ramach projektu zmodernizowane lub wytworzone, a następnie udostępnione zostaną następujące e-usługi:
1. E-usługa udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie Ustawy PGiK na 4 poziomie dojrzałości.
2. E-usługa udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w trybie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne na 3 poziomie dojrzałości.
3. E-usługa obsługi jednostek wykonawstwa geodezyjnego na 4 poziomie dojrzałości.
4. E-usługa koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na 3 poziomie dojrzałości.
5. E-usługa obsługi rzeczoznawców majątkowych na 5 poziomie dojrzałości.
6. E-usługa udzielania informacji z EGiB dla komorników (usługa wewnątrzadministracyjna A2A).

Wysoki poziom dojrzałości e-usług usprawni dostęp do baz danych geodezyjnych rejestrów publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i administracji.

Ponadto przyczyni się do zwiększenia efektywności w zarządzaniu przestrzenią powiatu i obsługi inwestorów.

Wartość projektu wynosi: 2 281 805,78 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 892 449,74 zł