KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY (...) NA 2019 r.

Zarząd Powiatu Kościańskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 187/1000/18 z dnia 3 października 2018 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Celem konsultacji jest zbieranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Projekt Programu współpracy (...) na 2019 r. z formularzem zgłaszania uwag i opinii dostepny jest na stronie www.powiatkoscian.pl zakładka: Dla mieszkańców - Organizacje pozarządowe - Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl.

Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie nastepujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

- poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,

- poczty elektronicznej na adres organizacje@powiatkoscian.pl,

na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 4 października 2018 r. do 17 października 2018 r.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512-70-67.

Pliki do pobrania poniżej:

Uchwała Nr 187/1000/18 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 03.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwalenia "Programu współpracy (...) na 2019 r." wraz z projektem Programu

Formularz zgłaszania uwag i opinii na 2019 r.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo