Projekty zrealizowane z udziałem środków zewnętrznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo-Żelazno-granica powiatu (Stankowo)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Celem operacji jest:

  • połączenie części miejscowości Żelazno ze zwartą zabudową miejscowości poprzez zmianę nawierzchni z tłuczniowej na bitumiczną;
  • skrócenie dojazdu mieszkańców Wieszkowa oraz Żelazna do siedziby sąsiedniego Powiatu Gostyńskiego o 8 km;
  • skrócenie dojazdu dla mieszkańców Stankowa do kościoła parafialnego w Lubiniu;

Przebudowa drogi obejmie odcinek 3 840 metrów. W ramach zadania na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej pomiędzy Żelaznem a Stankowem w 2017 r położona zostanie nawierzchnia bitumiczna. W 2018 r w kierunku miejscowości Wieszkowo istniejąca nawierzchnia wyrównana zostanie masą bitumiczną oraz po obu stronach jezdni wzmocniona geosiatką o szerokości 1 metra. Ponadto pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Jezdnia poszerzona zostanie do 5,5 metra, a w Żelaźnie na całej długości drogi do 6 metrów.  Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa na długości 260 metrów. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię tłuczniową. Na przepustach staną bariery energochłonne. Odnowione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański zamierza zrealizować tę inwestycję w latach 2017-2018.

W dniu 14 marca 2017 r została podpisana umowa z wykonawcą I etapu zadania firmą STRABAG o wartości 1 498 975,39 zł. Termin wykonania tej części zadania został określony na dzień 25 sierpnia 2017 r.

Pliki do pobrania