Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO

Informacja!
Informujemy, że w dniu 28 czerwca 2015 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca zasadnicze zmiany w procesie budowlanym.

Dla usprawnienia procesu obsługi klienta w sprawach budowlanych począwszy od dnia 29 czerwca 2015 r. wszystkie wnioski o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę przyjmowane będą wyłącznie w Punkcie informacyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38.

 

ZŁÓŻ WNIOSEK POPRZEZ PORTAL E-BUDOWNICTWO! 

 

OPŁATY SKARBOWE

Druki wniosków Karty informacyjne
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę – druk B1 Karta informacyjna
Wniosek zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego – druk B2 Karta informacyjna
Wniosek zgłoszenia budowy sieci lub stacji transformatorowej do 35m² Karta informacyjna
Uzupełnienie do wniosku – druk B4 --------------------
Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane – druk PB3 --------------------
Wniosek o wydanie dziennika budowy --------------------
Wniosek na zgłoszenie robót budowlanych –druk 3B Karta informacyjna
Wniosek na zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania  Karta informacyjna
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę  ---------------------
Wniosek na niezbędność wejścia na teren sąsiada  Karta informacyjna
Wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ---------------------
Wniosek o przeniesienie zgłoszenia  ---------------------
Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę  ---------------------
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania ---------------------
Sprawy dot. potwierdzenia powierzchni użytkowej budynku Karta informacyjna
Sprawy dot. potwierdzenia samodzielności lokalu Karta informacyjna
Sprawy dot. zatwierdzenia projektu budowlanego Karta informacyjna
Opłaty skarbowe Karta informacyjna
Oświadczenie (zgoda) strony na rzecz której decyzja (zgłoszenie) została wydana   
Klauzula informacyjna (wniosek załączony w mailu)  

OCHRONA ŚRODOWISKA  
GEOLOGIA  
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji karta informacyjna wniosek
Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych, w celu wykorzystania ciepła Ziemi karta informacyjna wniosek
Zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej karta informacyjna wniosek
Zatwierdzenie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej karta informacyjna wniosek
Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin karta informacyjna wniosek
Koncesja na wydobywanie kopalin karta informacyjna wniosek
Przeniesienie koncesji na wydobywanie kopalin karta informacyjna wniosek
Informacja dotycząca opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę karta informacyjna wniosek
Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatnie) karta informacyjna  
GOSPODARKA ODPADAMI  
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  karta informacyjna wniosek
Zezwolenie na zbieranie odpadów karta informacyjna wniosek
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów karta informacyjna wniosek
Zezwolenie na transport odpadów karta informacyjna wniosek
OCHRONA POWIETRZA  
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza karta informacyjna wniosek
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia karta informacyjna wniosek
Wnioski o udział Powiatu w usuwaniu azbestu uchwała wniosek - rolnictwo, wniosek - dział. gosp., wniosek - nie prow. dział., wniosek - budynki mieszkalne
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne karta informacyjna wniosek
OCHRONA PRZYRODY  
Rejestracja zwierząt gatunków podlegających ochronie wniosek  
Zezwolenie na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wniosek  
Decyzja w sprawie zmiany lasu na użytek rolny wniosek  
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością gminy wniosek  
OCHRONA WÓD  
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód oraz w zakresie budownictwa wodnego karta informacyjna  
Ustalenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody karta informacyjna  
Ustalenie linii brzegowej karta informacyjna  
POZWOLENIA ZINTEGROWANE  
Pozwolenie zintegrowane na wprowadzanie substancji i energii do środowiska karta informacyjna  
RYBACTWO ŚRÓDLĄDOWE  
Rejestracja sprzętu do amatorskiego połowu ryb karta informacyjna

rezerwacja numeru dla jednostki pływającej,

wniosek o rejestrację jednostki,

zmiana danych jednostki,

wniosek o odpis/wyciąg,

wniosek o wydanie wtórnika,

zawiadomienie o zbyciu jednostki pływającej,

wykreślenie jednostki pływającej z rejestru,

Karta wędkarska dla osoby niepełnoletniej   wniosek
Karta wędkarska lub jej wtórnik karta informacyjna wniosek
Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej karta informacyjna wniosek
INNE  
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie karta informacyjna wniosek
 
 

Pliki do pobrania