Sprowadzanie zwłok/urny z prochami do Polski

I. Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1947)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U, z 2007 r. Nr 249, poz. 1866).

II. Wymagane dokumenty

• Wniosek o wydanie pozwolenia.
• Tłumaczone na język polski: akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon w których podano przyczynę zgonu.
• W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
• Pełnomocnictwo, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba inna niż uprawniona do pochowania zwłok.

III. Opłaty

• Nie pobiera się.

IV. Termin załatwienia sprawy

• Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

V. Jednostka prowadząca sprawę

• Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 102, I piętro p. Joanna Hajnce (w zastępstwie p. Beata Ratajczak) tel. 65 512 70 67 wew. 28

VI. Tryb odwołania

• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Dodatkowe informacje

• Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
• Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
• W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
• Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzu o chowaniu zmarłych, wnioskodawcą może być: małżonek, krewni zstępni i wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

VIII. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1546 z zm.).

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Starostwa lub wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan, nr rachunku

03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 Bank Spółdzielczy w Kościanie.

Tytuł przelewu:  opłata za pełnomocnictwo – zezwolenie na sprowadzenie zwłok pana/i Imię i Nazwisko

Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej zwolniona jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo – występujący jako pełnomocnik wnioskodawcy.

 

Wniosek do pobrania                

Pliki do pobrania