Wsparcie osób bezrobotnych.

Najskuteczniejszą i już sprawdzoną przez kilkuletnie doświadczenie formą aktywizacji osób bez pracy, a tym samym pozytywnego wpływania na lokalny rynek pracy są dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od 2004 roku, kiedy władze powiatu zapoczątkowały taką formę pomocy, skorzystały z niej 682 osoby.

Na koniec kwietnia 2013 roku stopa bezrobocia w Powiecie Kościańskim wynosiła 10,5%, w Polsce 14%. Powołując w marcu tego roku nowy skład Powiatowej Rady Zatrudnienia, organu opiniodawczo – doradczego starosty w sprawach polityki rynku pracy Andrzej Jęcz – Starosta Kościański podkreślił, że obecna sytuacja na lokalnym rynku pracy jest trudna, dlatego też zadaniem władz samorządowych, dostrzegających tę wrażliwą kwestię – co szczególnie zaznaczył – jest, przy wykorzystaniu ograniczonych środków, pochodzących przede wszystkim z funduszu pracy, pozytywne wpływanie na rynek pracy w naszym powiecie.

Aktywizacja i wykorzystanie dostępnych pieniędzy może przybierać w poszczególnych samorządach rożne formy. Zdaniem Starosty Kościańskiego, który jest dysponentem tych środków, najskuteczniejszą formą aktywizacji osób pozostających bez pracy jest udzielanie bezpośredniego wsparcia, które pozwoli osobie bezrobotnej na aktywne działanie przynoszące zysk i dające zatrudnienie.

Taką, zdaniem Andrzeja Jęcza, najskuteczniejszą i już sprawdzoną przez kilkuletnie doświadczenie formą aktywizacji osób bez pracy, a tym samym pozytywnego wpływania na lokalny rynek pracy są dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od 2004 roku, kiedy władze powiatu zapoczątkowały taką formę pomocy, skorzystały z niej 682 osoby. W tym miesiącu, 7 czerwca z rąk Starosty umowy na dotacje otrzymało 13 osób. Przyznane wsparcie wynosiło od 19 500 do 20 tysięcy złotych.

- Taka forma korzystania ze środków funduszu pracy nie jest wcale tak bardzo powszechna wśród samorządów. W mojej ocenie jest najlepsza – podkreśla A. Jęcz. - Wydajemy decyzje o udzieleniu dofinansowania po głębokiej analizie wniosków, biznesplanów, drogi życiowej ubiegających się o wsparcie osób. Doświadczenie pokazuje, że ponad 90% osób otrzymujących wsparcie dobrze je wykorzystało. Ci nowi przedsiębiorcy poradzili sobie na rynku, a często stworzyli nowe miejsce pracy dla innych.

Udzielane dotacje to nie jedyna forma pomocy i aktywizacji lokalnego rynku pracy. Kolejna, również znacząca, to dotacje dla działających w powiecie firm na wyposażenie stanowiska pracy w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Takich dotacji starosta kościański udzielił w ciągu kilku lat 600. Wielu z tych przedsiębiorców, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie własnej działalności, po utworzeniu w swoich firmach nowych stanowisk pracy, skorzystało z tej, dodatkowej formy wsparcia. Jedna z powstałych w ten sposób firm zatrudnia już 17 pracowników. Łącznie kwota tych dotacji to ponad 15 mln złotych bezpośredniej pomocy. Dotacje te skutkowały powstaniem ponad 1300 miejsc pracy.

Powiat Kościański dysponował w 2012 roku łącznym limitem środków finansowych w wysokości 3 593 500,00 zł. Wysokość środków przyznana algorytmem na początku roku wynosiła 1 562 900,00 zł, natomiast kwotę 2 030 600,00 zł pozyskano dodatkowo. Środki finansowe przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku były większe o 1 234 000,00 zł w porównaniu z rokiem 2011. Dzięki temu możliwe było zrealizowanie szeregu programów. Pozwoliły one m.in. na udzielenie wspomnianych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 81 osobom, ( 1 184 738,00 złotych), doposażenie 56 miejsc pracy, (743 156,00 złotych) organizację staży dla 228 osób, (953 326,00 złotych), organizacje szkoleń dla 224 osób, (390 278,00 złotych). Ponadto środki przeznaczono na organizację robót publicznych – 23 osoby, (106 067,00 złotych), prac interwencyjnych dla 21 osób, (88 544 ,00 złotych) oraz na prace społecznie użyteczne. W ramach tej formy pomocy w 2012 roku zaktywizowano 55 osób. Koszt organizacji prac wyniósł 38 341,00 złotych.

Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji osób bezrobotnych organizowana w Powiecie Kościańskim od 2006 roku.

Na terenie Powiatu Kościańskiego prace społecznie użyteczne realizowane są w gminach: Śmigiel, Krzywiń, Czempiń oraz w Mieście Kościanie.

Od początku realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Powiatu Kościańskiego, czyli od 2006 roku, z tej formy aktywizacji zawodowej skorzystało łącznie 731 osób, a Powiat wydatkował na ten cel ponad 508 tys. złotych. Plan na rok 2013 zakłada, że do prac społecznie użytecznych skierowanych zostanie 73 bezrobotnych, natomiast kwota, która będzie wydatkowana z budżetu Powiatu na ten cel to 56 364 złotych. W zakres prac społecznie użytecznych wejdą m.in. prace porządkowe, prace związane z doręczaniem korespondencji oraz prace przy utrzymaniu terenów zielonych.

Wspomniana, pozyskana przez Powiatowy Urząd Pracy w 2012 roku kwota pozwoliła na realizację konkretnych programów aktywizujących osoby nie mające pracy. Łącznie różnymi formami wsparcia objęto 704 osoby.

I tak poprzez program „Przyszłość z perspektywami” zaktywizowało 118 osób w tym 74 kobiety. Staże odbywało 35 osób, szkolenia zawodowe 35 osób, w tym 20 kobiet. Cześć środków z tego programu przeznaczono na podjęcie działalności gospodarczej - 48 osób, w tym 19 kobiet.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy otrzymał dofinansowanie w kwocie 841 553,50 zł, co stanowi 85% wartości projektu, pozostała kwota została sfinansowana ze środków przyznanych algorytmem. Ogólna kwota projektu to 990 062,94 zł.

Ponad 442 tys. złotych wynosiła wartość specjalnego programu „Młode i zdolne”. Jego adresatem były panie, które nie ukończyły 30 roku życia. Na realizację programu, którymi zostało objętych 58 osób Powiatowy Urząd Pracy ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej pozyskał 256 000,00 złotych.

Z kolei na realizację programu aktywizującego osoby bezrobotne do 30 roku życia przeznaczono w 2012 roku 433 tys. złotych. Znaczną kwotę, ponad 140 tys. złotych przeznaczono na program aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwotę 90 tys. złotych przeznaczono na realizację programu „Powrót na rynek pracy” , a kwotę 144 tys. złotych na program „Skorzystaj z szansy”.

Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie nie są tylko skierowane na potrzeby osób zdrowych. Począwszy od maja 2012 roku był realizowany projekt „Kościańskie Centrum Umiejętności i Motywacji”, którego adresatami były osoby bezrobotne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ogółem w projekcie uczestniczyć będzie 90 osób (54 kobiety i 36 mężczyzn). Projekt będzie realizowany do końca tego roku. W ramach projektu osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, szkoleń zawodowych oraz staży, mogą również korzystać z bezpłatnych konsultacji z psychologiem i prawnikiem. Oprócz szkoleń zawodowych, uczestnicy projektu korzystają także ze szkoleń wyjazdowych z zakresu asertywności i motywacji oraz szkoleń językowych.

Do końca 2012 r. do udziału w projekcie skierowano 73 osoby w ramach 4 grup, z czego 10 osób zakończyło już udział w projekcie w związku z podjęciem pracy i 10 osób zrezygnowało z udziału w projekcie (najczęściej z przyczyn zdrowotnych).

Aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych sprzyja także decyzja Rady Powiatu Kościańskiego z 27 lutego 2013 roku. Rada zadecydowała, że 100 tys. złotych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostanie przeznaczonych w tym roku na zatrudnienie i rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na zwrot kosztów wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy, na udzielenie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej oraz na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Uzupełnieniem działań władz Powiatu Kościańskiego służącym aktywizacji lokalnego rynku pracy jest udział samorządu powiatowego w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu. Fundusz oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców z naszego powiatu i województwa. Powiat Kościański ma 12 udziałów w Funduszu o wartości 120 tys. złotych.

Nie bez znaczenia dla aktywizacji lokalnego rynku pracy jest także działalność Stowarzyszenia i Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Powiat Kościański był założycielem Stowarzyszenia i wspiera finansowo jego działalność. Dotacja dla Stowarzyszenia w roku 2013 wynosi prawie 80 tys. złotych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo