Zapowiedź - XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

W środę, 13 lutego 2008 roku odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego. Początek sesji godzina 17.00 – sala SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

 

Otwarcie obrad.

Przedstawienie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.

Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

Zapytania radnych.

Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)     ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kościańskim (druk nr 134),

2)     ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański (druk nr 135),

3)     zmiany uchwały nr XXIII/152/2000 z dnia 17.10.2000 roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Nietążkowie gmina Śmigiel i ustalenia zasad ich sprzedaży (druk nr 136),

4)     wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Nietążkowie przy ul. Leśnej 11/1 (druk nr 137),

5)     sprzedaży nieruchomości lokalowej położonej w Kościanie przy ul. Aleja Tadeusza Kościuszki nr 32/1 (druk nr 138),

6)     akceptacji zmiany jednostki prowadzącej Warsztat Terapii Zajęciowej w Kościanie (druk nr 139),

7)     udzielenia dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2008 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 140),

8)     przystąpienia Powiatu Kościańskiego do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (druk nr 141),

9)     sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIII/124/07 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (druk nr 153),

10)     zmiany uchwały nr XIII/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008 (druk nr 154),

11)     określenia zasad, wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Powiatu Kościańskiego (druk nr 142),

12)     przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2007 rok (druk nr 143),

13)     delegowania radnych do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (druk nr 144),

14)     przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2007 roku (druk nr 145),

15)     przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2007 roku (druk nr 146),

16)     przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2007 roku (druk nr 147),

17)     przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2007 roku (druk nr 148),

18)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2008 rok (druk nr 149),

19)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2008 rok (druk nr 150),

20)     zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2008 rok (druk nr 151),

21)     zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na rok 2008 (druk nr 152).

9. Odpowiedzi na zapytania radnych.

10.     Wnioski i oświadczenia radnych.

11.     Zakończenie sesji.

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo