Zakończono prace remontowe w Ośrodku Interwencji Kryzysowej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie i mieści się przy ul. Szpitalnej (w budynku dawnego pogotowia). Tegoroczne prace remontowe w Ośrodku przeprowadzone zostały na korytarzu i objęły wylanie posadzki i ułożenie na podłodze płytek gresowych, a także wymianę okien. Łączny koszt tych prac, które sfinansowane zostały z budżetu Powiatu Kościańskiego, to ponad 6 tys. złotych.

Z pomocy Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach. Ośrodek oferuje konsultacje i poradnictwo, a także schronienie.

Z konsultacji może skorzystać każdy, kto doświadczył przemocy psychicznej, fizycznej, emocjonalnej lub ekonomicznej, a także znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Ze schronienia mogą skorzystać wyłącznie osoby zdolne do samodzielnej egzystencji, nie będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz niewykazujące objawów zaburzeń psychicznych powodujących zagrożenie dla własnego zdrowia lub życia, a także zdrowia i życia innych osób przebywających w placówce. W hostelu Ośrodka można przebywać maksymalnie 3 miesiące.

Pobyt w Ośrodku jest bezpłatny i dobrowolny. Osoby przyjmowane są po osobistym zgłoszeniu lub na podstawie skierowania przez odpowiednie instytucje (policja, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie). Ośrodek nie rozwiązuje problemów mieszkaniowych i materialnych osób, podejmuje jedynie krótkotrwale, ratunkowe działania w sytuacjach kryzysowych.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo