ZAWIADOMIENIE - VII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Zawiadamiamy, że VII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 18 czerwca 2015 roku o godz. 16.00  w sali SPZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Powiatu.

 4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

 6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

 7. Zapytania radnych.

 8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok (druk nr 65),
  2) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (druk nr 66),
  3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok (druk nr 67),
  4) przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2014 rok (druk nr 68),
  5) zmiany uchwały Nr XXXIV/325/14 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 69),
  6) emisji obligacji (druk nr 70),
  7) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2015 (druk nr 71),
  8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2015 – 2026 (druk nr 72).

 9. Wnioski i oświadczenia radnych.

 10. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo