XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego - ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że XXX sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 25 października 2017 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Wręczenie srebrnej odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za opiekę nad zabytkami dr. Emilianowi Prałatowi – społecznemu opiekunowi zabytków.
  4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  8. Zapytania radnych.
  9. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk
nr 285),

2)   przyjęcia apelu Radnych Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego działań w zakresie regulacji Kanału Prut, Kanału Mosińskiego i Kościańskiego Kanału Obry (druk nr 286),

3)   zmiany uchwały Nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację  zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz  zatrudniania osób  niepełnosprawnych (druk nr 287),

4)   ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 288),

5)   udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Tucholskiego, województwo kujawsko-pomorskie (druk nr 289),

6)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 290),

7)   zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028 (druk nr 291).

10. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo