XXXII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

W dniu 6 grudnia 2005 roku odbyło się XXXII posiedzenie Rady Powiatu Kościańskiego. W czasie sesji Rada podjęła uchwały w sprawie:

1. Nr XXXII/340/05 w sprawie wstąpienie na mandat radnego Rady

Powiatu Kościańskiego,

2. Nr XXXII/341/05 w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Kościańskiego,

3. Nr XXXII/342/05 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami awodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2006 roku,

4. Nr XXXII/343/05 w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych

w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,

5. Nr XXXII/344/05 w sprawie uchwalenia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z powiatu kościańskiego",

6. Nr XXXII/345/05 w sprawie nabycia nieruchomości w związku z modernizacją drogi powiatowej na odcinku Spytkówki - Stary Gołębin,

7. Nr XXXII/346/05 w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji

Kryzysowej w Kościanie,

8. Nr XXXII/347/05 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami,

9. Nr XXXII/348/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,

10. Nr XXXII/349/05 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2006.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo