XXXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

W dniu 29 grudnia 2005 roku w sali SP ZOZ w Kościanie odbyło się XXXIII posiedzenie Rady Powiatu Kościańskiego. W czasie sesji Rada podjęła uchwały:

1/ Nr XXXIII/350/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

gminie Kościan,

2/ Nr XXXIII/351/05 w sprawie udzielenia pomocy finansowej

gminie Krzywiń,

3/ Nr XXXIII/352/05 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej

w 2006 roku,

4/ Nr XXXIII/353/05 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej

w 2006 roku ,

5/ Nr XXXIII/354/05 w sprawie zestawienia przychodów i

wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2006 rok,

6/ Nr XXXIII/355/05 w sprawie zasad i trybu postępowania przy

udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie

i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru

zabytków nie stanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

7/ Nr XXXIII/356/05 w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2006 rok,

8/ Nr XXXIII/357/05 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXV/263/05

Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 15.02.2005r. w sprawie określenia zadań

i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób

niepełnosprawnych ze zmianami,

9/ Nr XXXIII/358/05 w sprawie utworzenia wydatków nie wygasających

z upływem roku budżetowego 2005,

10/ Nr XXXIII/359/05 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/240/04 z dnia

30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,

11/ Nr XXXIII/360/05 w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

prowadzonych przez Powiat Kościański,

12/ Nr XXXIII/361/05 w sprawie podwyższenia minimalnych stawek

wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kościański,

13/ Nr XXXIII/362/05 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/283/05

Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26.04.2005 roku w sprawie przyjęcia

Planu Rozwoju Lokalnego powiatu kościańskiego na lata 2004 - 2013,

14/ Nr XXXIII/363/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu

i Finansów na 2006 rok,

15/ Nr XXXIII/364/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa,

Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2006 rok,

16/ Nr XXXIII/365/05 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw

Społecznych na 2006 rok.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo