XXVIII sesja - ZAWIADOMIENIE!

XXVIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 26 lipca 2017 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Kościanie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Kościanie (druk
nr 265),

2)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kościanie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kościanie (druk nr 266),

3)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kościanie (druk nr 267),

4)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kościanie w Branżową Szkołę I Stopnia w Kościanie (druk nr 268),

5)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nietążkowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nietążkowie (druk nr 269),

6)   stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Nietążkowie w Szkołę Policealną w Nietążkowie (druk nr 270),

7)   wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania
za nieruchomość przejętą z mocy prawa na rzecz Powiatu Kościańskiego pod drogę powiatową (druk nr 271),

8)   zmiany uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 272),

9)   zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 273),

10)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028 (druk nr 274).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo