XXIX sesja - ZAWIADOMIENIE

Dodano: 06 września 2017

Informujemy, że XXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 13 września 2017 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały oraz podjęcie uchwały w sprawie:

1)             określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na odległość, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze (druk nr 275),

2)             utraty mocy uchwały nr XX/196/16 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia
19 października 2016 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Kościańskiego na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego w celu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (druk nr 276),

3)              ustalenia przebiegu dróg powiatowych nr 3903P i 3904P (druk nr 277),

4)              pozbawienia odcinka drogi powiatowej nr 3903P (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3904P – granica powiatu kościańskiego) kategorii drogi powiatowej (druk nr 278),

5)              zmiany uchwały nr XXIV/237/17 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 29 marca
2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 279),

6)              statutu Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach (druk nr 280),

7)              przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu
2017 roku (druk nr 281),

8)             zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2017 (druk nr 282),

9)             zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2017 – 2028 (druk nr 283).

9. Wnioski i oświadczenia radnych.

10. Zakończenie sesji.