XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego

W dniu 30 grudnia 2004 roku w sali SP ZOZ odbyła się XXIV sesja Rady Powiatu Kościańskiego.

Podczas obrad Rada podjęła uchwały:

1/ Nr XXIV/239/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok,

2/ Nr XXIV/240/04 w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2005 rok,

Budżet Powiatu Kościańskiego na 2005 rok - po stronie dochodów -

zamyka się kwotą 31.579.038 złotych. Wydatki wyniosą 36.639.529 złotych. Deficyt budżetowy - wynoszący 5.060.491 złotych zostanie pokryty z emisji obligacji komunalnych - w kwocie 1.500.000 złotych, kredytu pomostowego lub pożyczki na prefinansowanie wydatków

w kwocie 3.750.000 złotych.

3/ Nr XXIV/241/04 w sprawie zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok,

4/ Nr XXIV/242/04 w sprawie przyjęcia do realizacji przez Powiat Kościański zadań z zakresu administracji rządowej,

5/ Nr XXIV/243/04 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu: 1/1.5 SPO RZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, schemat a) "Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym", ogłoszonego

przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 14 października 2004 roku,

6/ Nr XXIV/244/04 w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do konkursu o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich: Priorytet 1 "Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej"; Działanie 1.4 "Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych"; schemat a) "Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy", ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dniu 21 listopada 2004 roku,

7/ Nr XXIV/245/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2005 rok,

8/ Nr XXIV/246/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2005 rok,

9/ Nr XXIV/247/04 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2005 rok,

10/ Nr XXIV/248/04 w sprawie przystąpienia do opracowania w ramach działania 2.1 "Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami

regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

projektu praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kościański,

11/ Nr XXIV/249/04 w sprawie przystąpienia do opracowania projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży, Schemat b) - Promocja aktywności zawodowej młodzieży, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo