XXIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Dnia 7 grudnia 2004 roku odbyło się w sali SP ZOZ w Kościanie XXIII posiedzenie Rady Powiatu Kościańskiego.

W czasie obrad Rada podjęła uchwały:

1/ Nr XXIII/225/04 w sprawie przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego,

2/ Nr XXIII/226/04 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005",

3/ Nr XXIII/227/04 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Nadodrzańskiej,

4/ Nr XXIII/228/04 w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu "Europejski fundusz stypendialny dla studentów z powiatu kościańskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla "IN BLANCO" oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

5/ Nr XXIII/229/04 w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach projektu "Europejski fundusz stypendialny dla uczniów z powiatu kościańskiego" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w formie weksla "IN BLANCO" oraz notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,

6/ Nr XXIII/230/04 w sprawie zawarcie porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Starostę,

7/ Nr XXIII/231/04 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/131/04 z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2004 rok,

8/ Nr XXIII/232/04 w sprawie akceptacji wartości jednego punktu w złotych dla ustalenia wysokości miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu,

9/ Nr XXIII/233/04 w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia uzgodnień ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,

10/ Nr XXIII/234/04 w sprawie zmieniającej uchwałę nr XV/147/04 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23.03.2004 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych powiatowi kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych ze zmianami,

11/ Nr XXIII/235/04 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Kościańskim a Powiatem Rawickim w zakresie umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej i wysokości wydatków na jego utrzymanie,

12/ Nr XXIII/236/04 w sprawie zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2005,

13/ Nr XXIII/237/04 w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański,

14/ Nr XXIII/238/04 w sprawie sposobu podziału środków wyodrębnionych w budżecie Powiatu Kościańskiego na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo