XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego - uchwały

W środę, 16 marca 2016 roku, odbyła się XV sesja Rady Powiatu Kościańskiego. Podczas posiedzenia radni rozpatrzyli i podjęli następujące uchwały:

1) Uchwała Nr XV/132/16 w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2015 rok,

2) Uchwała Nr XV/133/16 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 r.,

3) Uchwała Nr XV/134/16 w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kościańskiego za 2015 r.,

4) Uchwała Nr XV/135/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Miejskiej Kościan nieruchomości położonych w Kościanie,

5) Uchwała Nr XV/136/16 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Śmigiel nieruchomości położonych w Starym Białczu i Nowym Białczu,

6) Uchwała Nr XV/137/16 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego nr V/54/15 z dnia 29  kwietnia 2015 r.,

7)    Uchwała Nr XV/138/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonych w Śmiglu,

8)    Uchwała Nr XV/139/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiecie Kościańskim (II)” opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 6 „Rynek Pracy”; Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”,

9)  Uchwała Nr XV/140/16 w sprawie zatwierdzenia projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie Kościańskim (II)” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1. „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”,

10) Uchwała Nr XV/141/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w roku 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016 oraz sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

11) Uchwała Nr XV/142/16 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kościańskiego na lata 2016-2020,

12) Uchwała Nr XV/143/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/15 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

13) Uchwała Nr XV/144/16 w sprawie powołania Społecznej Straży Rybackiej na terenie powiatu kościańskiego,

14) Uchwała Nr XV/145/16  w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Kościan z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Wodnej i Pocztowej w Racocie”,

15) Uchwała Nr XV/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kościańskiego dla Gminy Czempiń z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych w Czempiniu – ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polna wraz z budową kanalizacji deszczowej”,

16) Uchwała Nr XV/147/16 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2016,

17) Uchwała Nr XV/148/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 – 2028,

18) Uchwała Nr XV/149/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności Powiatu Kościańskiego,

19) Uchwała Nr XV/150/16 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sieci Drogowej Powiatu Kościańskiego na lata 2016 – 2026”,

20) Uchwała Nr XV/151/16 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

21) Uchwała Nr XV/152/16 w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2016 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo