XLI sesja Rady Powiatu Kościańskiego – ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że XLI sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 10 października 2018 roku o godz. 16:00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      przyjęcia informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Kościańskiego (druk nr 382),

2)      przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kościańskiego za okres od września 2016 r. do września 2018 r. (druk nr 383),

3)      określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli obowiązującego w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kościański (druk nr 384),

4)      wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek położonych w Nietążkowie (druk nr 385),

5)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonych w Kokorzynie i Kobylnikach (druk nr 386),

6)      wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny od Gminy Kościan nieruchomości położonej w Darnowie (druk nr 387),

7)      statutu Powiatu Kościańskiego (druk nr 388),

8)      obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (druk nr 389),

9)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 390),

10)  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 391).

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych

10. Wnioski i oświadczenia radnych

11. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo