XI - sesja Rady Powiatu Kościańskiego - zaproszenie

W czwartek, 29 grudnia 2011 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Kościańskiego. Obrady rozpoczną się o godzinie 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7. Zapytania radnych.

8. Informacja o realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie programu Leonardo da Vinci – projektu mobilności w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - „Zagraniczny staż uczniów ZSP w Kościanie wyrównaniem szans na europejskim rynku pracy”.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Kościańskiego dotyczącego sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie (druk nr 98),

2) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2011 rok (druk nr 99),

3) zmiany uchwały Nr V/41/11 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 109),

4) zmiany uchwały w sprawie budżetu na rok 2011 (druk nr 107),

5) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2011-2022 (druk nr 108),

6) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2012-2022 (druk nr 96),

7) uchwalenia budżetu Powiatu Kościańskiego na rok 2012 (druk nr 97),

8) ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym (druk nr 100),

9) wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieokreślony w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości położonej w Śmiglu przy ul. Ogrodowej (druk nr 101),

10) przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku (druk nr 102),

11) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego (druk nr 103),

12) zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2012 rok (druk nr 104),

13) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2012 rok (druk nr 105),

14) zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2012 rok (druk nr 106).

10. Odpowiedzi na zapytania.

11. Wnioski i oświadczenia radnych.

12. Zakończenie sesji.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo