XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Dodano: 21 listopada 2019

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

Zawiadamiamy, że XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się 27 listopada 2019 roku o godz. 17.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu.

4.      Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.      Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.

6.      Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.

7.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019 (druk nr 119).

8.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” (druk nr 120).

9.      Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (druk nr 121).

10.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku (druk nr 122).

11.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu (druk nr 123).

12.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi (druk nr 124).

13.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku (druk nr 125).

14.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (druk nr 126).

15.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (druk nr 127).

16.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019 (druk nr 128).

17.  Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029 (druk nr 129).

18.  Wnioski i oświadczenia radnych.

19.  Zakończenie sesji.