XIII posiedzenie Rady Powiatu Kościańskiego - UCHWAŁY

Dodano: 28 listopada 2019

XIII posiedzenie Rady Powiatu Kościańskiego - UCHWAŁY

Podczas XIII posiedzenia sesji Rady Powiatu Kościańskiego, które odbyło się 27 listopada 2019 roku, Rada podjęła następujące uchwały:

1)      uchwała nr XIII/118/19 w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kościańskiego w roku szkolnym 2018/2019,

2)      uchwała nr XIII/119/19 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2020”,

3)      uchwała nr XIII/120/19 w sprawie powierzenia Miastu Leszno prowadzenia zadań publicznych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

4)      uchwała nr XIII/121/19 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu kościańskiego w 2020 roku,

5)      uchwała nr XIII/122/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Powiat Kościański na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

6)      uchwała nr XIII/123/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi,

7)      uchwała nr XIII/124/19 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020 roku,

8)      uchwała nr XIII/125/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/39/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych,

9)      uchwała nr XIII/126/19 w sprawie zmiany uchwały Nr V/40/19 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie udzielenia dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kościanie w roku 2019 w części nie objętej finansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

10)  uchwała nr XIII/127/19 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2019,

11)  uchwała nr XIII/128/19 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2019 – 2029,

12)  uchwała nr XIII/129/19 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

13)  Uchwała nr XIII/130/19 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.