Wspólny cel dwóch samorządów

Włodarze Powiatu Kościańskiego oraz Gostyńskiego podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji zadań drogowych.

Spotkanie podczas którego podpisano porozumienia odbyło się we wtorek, 22 marca 2016 roku, w Starostwie Powiatowym w Kościanie. Ze strony Powiatu Kościańskiego porozumienie podpisywał Starosta Kościański Bernard Turski, natomiast ze strony Powiatu Gostyńskiego Starosta Gostyński Robert Marcinkowski.

W ramach zawiązanej współpracy Powiat Kościański planuje przebudować drogę powiatową na odcinku Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu. Planowany koszt inwestycji wynosi ponad 3 096 296 złotych.  Długość odcinka planowanego do przebudowy na terenie powiatu kościańskiego to 3 840 m (w tym: odcinek o nawierzchni bitumicznej Wieszkowo-Żelazno – 1 650 m, odcinek o nawierzchni gruntowej  Żelazno – granica powiatu – 2 190 m).

Powiat Kościański zamierza ubiegać się o dofinansowanie przebudowy drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu (Stankowo) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgłaszane w ramach PROW zadania mogą być realizowane na terenach gmin wiejskich lub gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast powyżej 5 000 mieszkańców. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że przypadku Powiatu Kościańskiego może to być kwota 1 970 000 zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2020 preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, a także zadania dotyczące zmiany nawierzchni z gruntowej na asfaltową, stąd plan, by od podstaw zbudować drogę z Żelazna do Stankowa i tym samym skrócić mieszkańcom części gminy Krzywiń komfortowy dojazd do Gostynia.

W ramach zadania jezdnia zostanie poszerzona do 5,5 m, a na terenie zabudowanym do 6 m, w Żelaźnie wykonany zostanie chodnik o długości 350 m, wymieniona zostanie kanalizacja deszczowa. Na odcinku gruntowym położona zostanie masa bitumiczna, a na odcinku, gdzie nawierzchnia bitumiczna już istniała zostanie ona wyrównana i położona zostanie nowa warstwa ścieralna.  Ponadto odmulone i odtworzone zostaną rowy,  a na przepustach staną bariery energochłonne.

W przypadku uzyskania dofinansowania Powiat Kościański zamierza zrealizować inwestycję w latach 2017-2018.

Powiat Gostyński w ramach zawiązanej współpracy zamierza położyć nawierzchnię bitumiczną na odcinku 854 m od granicy powiatów kościańskiego i gostyńskiego do Stankowa. Przebudowa tego odcinka zrealizowana zostanie w ramach większego zadania, które zakładać będzie przebudowę drogi na odcinku Daleszyn – Osowo – Stankowo. Zadanie to ma duże szansę na uzyskanie wsparcia ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy powiatami Kościańskim i Gostyńskim położona zostanie nawierzchnia na odcinku 4 694 metrów.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo