W Szkole im. M. Konopnickiej realizują cyfrowy projekt

Dodano: 26 lutego 2021

W Szkole im. M. Konopnickiej realizują cyfrowy projekt

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” to projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8, Działanie 8.1.,Poddziałanie 8.1.3.).

W projekcie uczestniczą szkoły Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie: Szkoła Podstawowa Specjalna w Kościanie, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie i Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. – W projekcie uczestniczy 600 wielkopolskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przewidziano w nim 6 różnych podprojektów edukacyjnych. Zespoły naszych uczniów realizują podprojekt edukacyjny pod nazwą „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”  - mówi Magdalena Żurczak, wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. - Projekt jest realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych. Zespoły uczniowskie w ciągu 60 godzin przez dwa semestry realizują zadania, których celem jest rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i krytycznego. Zajęcia mają także wzbudzić w dzieciach ciekawość naukową i rozwinąć w nich umiejętności kreowania, projektowania i wdrażania własnych pomysłów. Mają także podnieść ich umiejętności cyfrowe i matematyczne – informuje wicedyrektor M. Żurczak.

Szkoła do realizacji projektu otrzymała matę edukacyjną, pakiet robotów do nauki programowania, pakiety do konstruowania i montażu robotów, zasilacze, 75 tabletów graficznych, 3 laptopy, gry do nauki programowania, pakiet do nauki programowania STEAM, aparat fotograficzny i roboty edukacyjne.       

Aby realizacja projektu była możliwa szkoły biorące w nim udział otrzymały nowoczesne profesjonalne sieci Wi-Fi, a w regionie wybudowano infrastrukturę Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej. Nauczyciele biorący udział w projekcie zostali przeszkoleni, by móc realizować zajęcia metodą projektów.

W „Cyfrowej Szkole Wielkopolsk@2020” w całym województwie bierze udział 4940 nauczycieli i 11680 uczniów.