Uczniowie i studenci mogą ubiegać się o stypendia

W tym roku Zarząd Powiatu Kościańskiego przyzna stypendia Starosty Kościańskiego po raz czternasty. 

O stypendia mogą ubiegać się uczniowie zameldowani na terenie powiatu kościańskiego, którzy uczęszczają do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości i ukończyli I rok nauki w takiej szkole, a ich średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego wynosi co najmniej 5,00.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się także studenci, którzy na stałe zameldowani są na terenie powiatu kościańskiego i nie ukończyli 25 lat, są studentami uczelni publicznych lub niepublicznych w trybie dziennym lub zaocznym i ukończyli pierwszy rok tych studiów, a średnia ich ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50.

Przy przyznawaniu stypendiów uwzględnia się także osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i artystycznych szczebla centralnego.  W przypadku ucznia lub studenta, który posiada wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne lub naukowe, a który nie spełnia kryterium dotyczącego wysokich wyników w nauce, Zarząd Powiatu Kościańskiego może w drodze wyjątku przyznać stypendium.

Uczniowie i studenci chcący ubiegać się o stypendium powinni złożyć do Zarządu Powiatu odpowiedni wniosek wraz z aktualnym zaświadczeniem o zameldowaniu lub kserokopią dowodu osobistego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, kopię świadectwa/indeksu za ostatni rok nauki lub do wglądu oryginał świadectwa/indeksu. Należy także dołączyć zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki wydane przez szkołę lub uczelnię, kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia/studenta oraz zaświadczenie ze szkoły o obecnym statusie ucznia/studenta.

Druki wniosków znajdują się na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl. Można je składać w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska 38, pokój 210) do 10 września 2017 roku dla uczniów i do 10 października 2017 r. dla studentów.

Wnioski niekompletne, niewłaściwie wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

hg

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo