Stypendia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów i studentów

W latach 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki udzielane bedą stypendia dla uczniów i studentów.

Pomoc materialna  będzie udzielana uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionym zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych, którym sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Na poziomie Województwa Wielkopolskiego zasady przyznawania stypendiów oraz kryteria rekrutacji stypendystów i wysokość wsparcia określi Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Uczniowie zostaną objęci pomocą stypendialną od roku szkolnego 2008/2009.

Stypendia dla studentów bedą przydzielane osobom pobierającym naukę w szkołach wyższych na kierunkach wskazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które określi kryteria i zasady przydzielania pomocy.

W związku z zakończeniem realizacji Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne",  Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, w roku szkolnym i akademickim 2007/2008 nie jest przewidziana kontynuacja pomocy stypendialnej dla uczniów i studentów, na zasadach określonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, gdzie powiaty były dysponentem środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla studentów, a organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne - najczęściej powiaty lub gminy - realizowały projekty stypendialne dla uczniów.

W latach 2007 - 2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programy stypendialne dla uczniów bedą realizować samorządy, natomiast stypendia dla studentów obejmą szkoły wyższe. Informacje o udziale Powiatu Kościańskiego w programie stypendialnym współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo