Starostwo przejrzyste!

W sobotę 4 marca odbyła się w Warszawie w siedzibie "Gazety Wyborczej" uroczystość wręczenia certyfikatów potwierdzających udział 403 samorządów z całej Polski w akcji społecznej "Przejrzysta Polska". Wśród tej licznej grupy samorządów znalazło się Starostwo Powiatowe w Kościanie, które do akcji przystąpiło w listopadzie 2004 roku.

Nim Starostwo Powiatowe w Kościanie znalazło się w tym wyróżnionym gronie musiało spełnić, w ramach sześciu zasad, sześć zadań obowiązkowych. Pierwsza z zasad to - Zasada Przejrzystości. W ramach tej zasady zrealizowano zadanie obligatoryjne polegające na opracowaniu usług świadczonych przez samorząd oraz dwa zadania fakultatywne: opracowanie systemu oznakowania wewnętrznego w urzędzie oraz utworzenie punktu informacyjnego. W ramach drugiej zasady, Zasady braku tolerancji dla korupcji zrealizowano zadanie obligatoryjne polegające na opracowaniu i wdrożeniu kodeksu etycznego oraz zadanie fakultatywne w postaci przeprowadzenia szkolenia dla pracowników z zakresu etyki w życiu publicznym.

W pierwszej kolejności opracowana została ankieta, poprzez którą pracownicy Starostwa określili wartości i

zasady, jakimi winni się oni kierować w urzędzie i jakie winny być zapisane w kodeksie etyki.

Na podstawie wypełnionych ankiet opracowany został projekt kodeksu etyki, który doręczony został każdemu pracownikowi Starostwa. Na podstawie zgłoszonych przez pracowników Starostwa uwag do kodeksu wypracowany został ostateczny KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KOŚCIANIE.

Treść kodeksu powielona została i dostarczona każdemu pracownikowi Starostwa. Ponadto treść kodeksu umieszczona została na stronie internetowej Starostwa pod adresem: www.powiatkoscian.pl oraz jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Starostwa oraz w każdym Wydziale Starostwa. Informacja o wdrożeniu kodeksu etyki oraz wartościach i zasadach w nim zawartych ukazała się również w prasie lokalnej m.in. w " Panoramie leszczyńskiej" nr 34 z dnia 25VIII- 31 VIII 2005 r. oraz w "Gazecie kościańskiej" nr 35 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Odbyło się również szkolenie z zakresu etyki.

Realizacja trzeciej zasady, Zasady Partycypacji polegała na opracowaniu i wdrożeniu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz, to zadanie fakultatywne, na stworzeniu "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie powiatu.

Realizacja czwartej zasady - Zasady Przewidywalności - polegała na udostępnieniu mieszkańcom informacji na temat aktualnego strategicznego dokumentu rozwojowego Powiatu. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego na lata 2002-2015 jest w całości dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie. Na tej samej stronie osoby zainteresowane jej realizacją znajdą informacje na temat programów operacyjnych powstałych w celu realizacji Strategii i ich realizacji. Dokumenty te osoby zainteresowane mogą również otrzymać w formie elektronicznej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu oraz w Biurze Rady Powiatu Kościańskiego. Starostwo wydało również Strategię w formie bezpłatnego folderu, który jest dostępny w urzędzie.

Piąta zasada realizowana w ramach projektu to Zasada Fachowości. W ramach tej zasady zadanie obligatoryjne polegało na opracowaniu procedury naboru na wolny wakat w urzędzie. Zadanie fakultatywne natomiast polegało na opracowaniu systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez szkolenia i samokształcenie.

Zarządzenie Starosty Kościańskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Kościanie znajduje się na stronie BIP Starostwa Powiatowego jest również dostępne w biurze Inspektora do spraw Kadr, a także w Biurze Rady Powiatu. Opracowano też projekt systemu podnoszenia kwalifikacji zawodowych zatwierdzony Zarządzeniem Nr 67/2005.

Ostatnia zasada to Zasada Rozliczalności. W ramach tej zasady zadanie obligatoryjne polegało na opracowaniu, wydrukowaniu i kolportażu informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu. Książeczka jest dostępna w postaci elektronicznej na stronach intrenetowych Starostwa Powiatowego. W wersji drukowanej jest dostępna w Punkcie Informacyjnym Starostwa, w Biurze Rady i w sekretariacie. Książeczkę w postaci elektronicznej otrzymali dziennikarze lokalnej prasy. Książeczka w wersji drukowanej została rozkolportowana w Urzędach Gmin Powiatu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo