Starosta zwołał pilne spotkanie dotyczące sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w Gminie Kościan

W związku z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na terenie Gminy Kościan 14 sierpnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie, po wizycie w terenie, odbyło się zwołane z inicjatywy Bernarda Turskiego Starosty Kościańskiego pilne spotkanie. 

W spotkaniu wzięli udział: Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański, Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan, mł. kpt. Szymon Klemenski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, oraz przedstawiciele Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych: Magdalena Klupieć, kierownik Sekcji Eksploatacji i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych i Marek Szyszka, ispektor ds. melioracji. Na spotkaniu byli również obecni pracownicy Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.  

Ulewne deszcze i burze, jakie miały miejsce w powiecie kościańskim w ostatnich dniach spowodowały gwałtowny wzrost stanu wód w gminie Kościan w okolicy Mosińskiego Kanału Obry, powodując zalanie okolicznych łąk i drogi powiatowej. Sytuacja jest szczególnie trudna w miejscowościach: Sepienko, Łagiewniki i Roszkowo, gdzie w przypadku dalszych opadów deszczu, istnieje ryzyko zalania okolicznych domostw i zabudowań gospodarczych, strat w uprawach rolnych, a także utrudnień i blokad w ruchu drogowym. W trakcie spotkania dokonano analizy aktualnej sytuacji i ryzyka wystąpienia lokalnych podtopień. Podjęto decyzję o zwróceniu się z apelem do Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Krzysztofa Grabowskiego, z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań na rzecz regulacji obszarów wodnych na zagrożonym terenie. O kryzysowej sytuacji powiadomiono także Zbigniewa Hoffmana, Wojewodę Wielkopolskiego i Zofię Szalczyk, Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

- Stan wód jest na bieżąco monitorowany przez pracowników Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Odział w Lesznie, jednak niezbędne są działania na rzecz regulacji cieków wodnych – informuje Bernard Turski, Starosta Kościański. Problem wymaga rozwiązania, gdyż w rejonie tym na skutek niedrożności Kanału Mosińskiego, większe opady deszczu powodują nawracające zagrożenie wystąpienia lokalnych podtopień – podkreśla starosta. - Należy również przypomnieć - dodaje Bernard Turski -  że władze samorządowe Gminy Kościan i Powiatu Kościańskiego od kilku lat podejmują aktywne starania na rzecz budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Sepienko, co w obliczu obecnej sytuacji hydrologicznej w pełni potwierdza celowość i konieczność jego budowy.

Ponadto uczestnicy spotkania apelują o stosowanie zasad bezpieczeństwa w czasie burz. Ostatnie dni pokazały, że w obliczu sił natury człowiek często okazuje się bezsilny, a skalę i skutki nawałnic trudno przewidzieć, jednak znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie burz z pewnością zmniejsza zagrożenie dla zdrowia i życia oraz zmniejsza straty materialne. W tym celu warto zapoznać się z poradnikiem RSO dot. burz i nawałnic, dostępnym pod linkiem:

http://wzk.poznan.uw.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/burze_i_nawalnice.pdf

 

W przypadku zaistnienia szkód przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc finansową przez osoby poszkodowane w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym m. in. o wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Kwota zasiłku nie może przekroczyć 6 tys. zł. Ponadto w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 100 tys. zł. Ewentualna pomoc powinna być poprzedzona szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku tych zdarzeń.

Do tej pory nie wpłynęły wnioski dotyczące udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego w powiecie kościańskim. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z gminnymi/miejskimi ośrodkami pomocy społecznej w celu uzyskania szczegółowych informacji.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo