Starosta zaprasza do Komisji Konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego uchwałą nr 48/199/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego uchwałą nr 48/199/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowej określa pkt. XII Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (uchwała nr X/91/11 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 16 listopada 2011 r.).

4. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy mogą zgłosić tylko jednego kandydata.

6. Kandydaci powołani w skład Komisji Konkursowej będą podlegali wyłączeniu z oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe, które wskazały ich jako kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej.

7. Zgłoszenia są ważne do czasu powołania składu Komisji Konkursowej przez Zarząd Powiatu Kościańskiego.

 II. Zadania Komisji Konkursowej

1. Komisja Konkursowa ocenia oferty, które spełniły wymogi formalne, według kryteriów określonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego w uchwale nr 48/199/11 z dnia 06.12.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

2. Komisja Konkursowa sporządza ranking złożonych ofert wraz z proponowanym rozdziałem środków finansowych.

3. Komisja Konkursowa sporządza protokół ze swojego posiedzenia.

 III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej

1. Zarząd Powiatu Kościańskiego powołuje członków komisji konkursowej w składzie: trzech Przedstawicieli Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur.

2. Imienny skład komisji konkursowej określa Zarząd Powiatu Kościańskiego w formie uchwały wskazując jej Przewodniczącego. Uchwałę ogłasza się na stronie internetowej powiatu kościańskiego – www.powiatkoscian.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentów

1. Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie al. Kościuszki 22 , 64-000 Kościan (decyduje data wpływu).

2. Termin zgłaszania kandydatów - do 2 stycznia 2012 r.

Szczegółowych informacji na powyższy temat udzielają: Beata Ratajczak oraz Barbara Łakoma z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38 (II piętro, pok. nr 211), 64-000 Kościan, tel. 65 512 70 67 wew. 28

Serdecznie zapraszam do współpracy

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo