Sesja absolutoryjna – zawiadomienie

Zawiadamiamy, że XXXIX sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w sali SP ZOZ w Kościanie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.
  6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  7. Zapytania radnych.
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok (druk nr 362),

2)      absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok (druk nr 363),

3)      zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 364),

4)      przyjęcia informacji o działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie za 2017 rok (druk nr 365),

5)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu Powiatu Kościańskiego (druk
nr 366),

6)      zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2018 (druk nr 367),

7)      zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2018 – 2029 (druk nr 368),

8)      wynagrodzenia Starosty Kościańskiego (druk nr 369),

9)      odwołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 370),

10)  powołania Skarbnika Powiatu Kościańskiego (druk nr 371).

10. Wnioski i oświadczenia radnych.

11. Zakończenie sesji.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo