Roczny Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” - do pobrania

Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Zarząd Powiatu Kościańskiego Uchwałą Nr 97/420/20 z dnia 28 września 2020 r. ogłosił przeprowadzenie konsultacji dotyczących uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 29 września 2020 roku do 12 października 2020 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu współpracy na 2021 r. zostało umieszczone na stronie internetowej Powiatu i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie (ul. Gostyńska i al. Kościuszki). Konsultacje przeprowadzono w dwóch formach: zgłaszania uwag i opinii na piśmie na adres Starostwa Powiatowego w Kościanie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl przy użyciu formularza umieszczonego na stronie internetowej Powiatu.

Konsultacje przeprowadzone zostały z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi na terenie powiatu kościańskiego.                              

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  nie zgłosiły uwag do konsultowanego „Programu współpracy …” .

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, sprawozdanie z konsultacji przedstawiane jest Zarządowi Powiatu Kościańskiego wraz z projektem konsultowanego aktu oraz umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu.

Konsultacje dot. projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Zarząd Powiatu Kościańskiego Uchwałą Nr 97/420/20 z dnia 28 września 2020 r. zaprasza organizacje pozarządowe z terenu powiatu kościańskiego i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Kościańskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Konsultacje są przeprowadzane zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/373/10 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii w związku z przygotowaniem projektu Uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kościańaskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Projekt Programu współpracy (...) na 2021 r. z formularzem zgłaszania uwag i opinii dostępny jest na stronie www.powiatkoscian.pl zakładka Dla mieszkańców - Organizaje pozarządowe - Roczny Program współpracyz organizacjami pozarządowymi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl

Warunkiem udziału organziacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz nazwisko i imię osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 

Uwagi i opinie należy kierować w formie pisemnej za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan,
  • poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacje@powiatkoscian.pl na formularzu zgłaszania uwag i opinii w terminie od 29 września 2020 r. do 12 października 2020 roku.                              

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Oświaty i Spraw Społecznych, tel. 65 512-70-67. 

Pliki do pobrania poniżej: