Reforma oświaty w powiecie

Rada Powiatu Kościańskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 1 lutego 2017 roku, podjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnym na terenie powiatu kościańskiego.

Nowa ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku przyjęta przez Sejm RP zakłada m.in. zastąpienie 6-letniej szkoły podstawowej 8-letnią szkoła podstawową, powrót 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz wprowadzenie w miejsce obecnych szkół zawodowych dwustopniowych szkół branżowych.

Poza tym już od 1 września 2016 roku do przedszkola miały prawo pójść dzieci, które w roku kalendarzowym obejmującym dany rok szkolny skończyły 3 lata. Również od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 7. roku życia. Dziecko 6-letnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Oznacza to, że na wniosek rodziców 6-letnie dziecko może być przyjęte do pierwszej klasy pod warunkiem, że korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

W związku z wprowadzonymi ustawą Prawo oświatowe zmianami, konieczne było przyjęcie przez Radę Powiatu Kościańskiego projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenie sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu kościańskiego.

Uchwała dot. sieci szkół przyjęta na ostatniej sesji Rady Powiatu Kościańskiego zakłada:

- od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowanie na terenie powiatu kościańskiego szkół ponadgimnazjalnych*, z uwagi na to, że naukę kończyć będą jeszcze uczniowie, którzy już podjęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej oraz ci, którzy uczęszczali do gimnazjów (I Liceum Ogólnokształcące im. O. Kolberga w Kościanie, II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka, Liceum Ogólnokształcące im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Liceum Ogólnokształcące i Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kasprowicza w Nietążkowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywiniu) oraz szkół specjalnych (Szkoła Podstawowa Specjalna, która będzie prowadziła klasy dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie);

- od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku funkcjonowanie na terenie powiatu kościańskiego równocześnie ze szkołami ponadgimnazjalnymi szkół ponadpodstawowych* (Branżowa Szkoła I Stopnia w Kościanie, która będzie prowadziła klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka, Branżowa Szkoła I Stopnia w Nietążkowie która będzie prowadziła klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie, Branżowa Szkoła I Stopnia im. K. Morawskiego w Krzywiniu, która będzie prowadziła klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Szkoła Policealna w Nietążkowie) oraz szkół specjalnych (Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie, która będzie prowadziła klasy dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kościanie);

- od 1 września 2019 roku na terenie powiatu będą funkcjonować już tylko publiczne szkoły ponadpodstawowe (4-letnie licea: I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie, II Liceum Ogólnokształcące w Kościanie, Liceum Ogólnokształcące im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Liceum Ogólnokształcące w Nietążkowie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kościanie, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krzywiniu, 5-letnie technika: Technikum w Kościanie, Technikum w Nietążkowie, Branżowa Szkoła I Stopnia, w Kościanie, Branżowa Szkoła I Stopnia w Nietążkowie, 3-letnie szkoły branżowe: Branżowa Szkoła I Stopnia im. Kajetana Morawskiego w Krzywiniu, Szkoła policealna w Nietążkowie) oraz szkoły specjalne (Szkoła Podstawowa Specjalna w Kościanie, Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Kościanie, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Kościanie).

*Od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019 funkcjonować będą równocześnie szkoły ponadgimnazjalne, ponieważ do szkół uczęszczać będą jeszcze uczniowie którzy już rozpoczęli naukę w szkole ponadgimnazjalnej oraz ci, którzy ukończą gimnazjum i szkoły ponadpodstawowe.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo