Powiatowa Rada Rynku Pracy

W oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku Starosta Kościański, Bernard Turski wydał zarządzenie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościanie. 

Spotkanie podczas którego starosta powołał nowych członków Rady odbyło się we wtorek, 4 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Kościanie.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. Powiatowe Rady Rynku Pracy m.in. oceniają racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy, opiniują kryteria ich podziału, opiniują programy specjalne w tym: liczbę osób objętych programem, kryteria ich doboru, zakładane rezultaty programów, ponadto Rady składają wnioski i wydają opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby reprezentujące:

- działające na terenie powiatu struktury każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców,

- społeczno – zawodowe organizacje rolników, w tym: związki zawodowe rolników indywidualnych i izby rolnicze,

- organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy.

Ponadto starosta może powołać w skład rady trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki.

W skład wyłonionej decyzją starosty Rady wchodzą:

I. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

- Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański,

- Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń,

- Michał Jurga, Burmistrz Miasta Kościana.

II. Przedstawiciele społeczno - zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

- Sebastian Michalak - Okręgowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Leszno,

- Bolesław Ratajczak - Wielkopolska Izba Rolnicza Poznań,

III. Przedstawiciele terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

 - Piotr Kuta - Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Oddział Leszno,

- Małgorzata Jaśniak - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rada Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

IV. Przedstawiciele terenowych struktur każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

- Tadeusz Drgas – Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu.

V. Organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką rynku pracy:

- Dominik Wieszczeczyński - Stowarzyszenie Kupców Ziemi Kościańskiej,

- Ryszard Kozak - Regionalna Izba Przemysłowo - Handlowa Leszno,

- Łukasz Stasiak – Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy trwa 4 lata.

Podczas posiedzenia nowa Rada wybrała przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  Przewodniczył jej pracom będzie Stefan Stachowiak, a jego zastępcą został Ryszard Kozak.

Podczas posiedzenia Rady Ewa Beba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności PUP w 2016 roku. Mówiła m.in. o sytuacji na rynku pracy i działaniach podjętych przez urząd. Dyrektor E. Beba poinformowała, że na koniec grudnia 2016 roku w ewidencji PUP w Kościanie zarejestrowanych było 1 397 bezrobotnych, w tym 885 kobiet. Na koniec grudnia 2015 roku zarejestrowanych osób poszukujących pracy było 1 637, w tym 994 kobiety. Nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych z terenu powiatu kościańskiego o 240 osób, w tym o 109 kobiet.

Z kolei stopa bezrobocia na terenie powiatu kościańskiego - na koniec grudnia 2016 - wynosiła roku 4,9 %. Rok wcześniej wynosiła 5,8 %.

Dyrektor Beba poinformowała również, że Powiat Kościański dysponował w 2016 roku kwotą 5 880 900,00 złotych, które przeznaczył na aktywizację osób bezrobotnych. W ramach realizacji aktywnych programów rynku pracy wsparto grupę 900 osób. 

Na zakończenie rozmawiano także o perspektywach działania Powiatowego Urzędu Pracy w tym roku.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo