Powiat - Aktualnosci

Wybierz kategorię
Informacja o realizacji rządowego programu

Informacja o realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń"

W ramach  realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” Powiat Kościański otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami w łącznej wysokości 1200,00 zł. Wkład własny Powiatu to 300,00 zł.

08 stycznia 2016
Informacja o podjętych uchwałach

Informacja o podjętych uchwałach

Uchwały podjęte na XIII sesji Rady Powiatu Kościańskiego w dniu 29 grudnia 2015 roku.

30 grudnia 2015
„AKCJA ZIMA”

„AKCJA ZIMA”

W związku z występującą w ostatnim okresie falą mrozów informujemy, że na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Akcja zima” znajdują się niezbędne informacje dotyczące noclegowni, schronisk oraz ośrodków wsparcia doraźnego na terenie województwa wielkopolskiego.

05 stycznia 2016
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016 - powierzenie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2016 - powierzenie

W dniu 30 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu Kościańskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2016 roku,w formie powierzenia, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

30 grudnia 2015
Ferie sportowe na zimowo 2016 rozstrzygnięte

Ferie sportowe na zimowo 2016 rozstrzygnięte

Zarząd Powiatu Kościańskiego dokonał podziału środków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu "Ferie zimowe na sportowo".

30 grudnia 2015
Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2016

Rada Powiatu przyjęła budżet na rok 2016

We wtorek, 29 grudnia 2015 roku Rada Powiatu Kościańskiego przyjęła większością głosów (11 za, przy 7 wstrzymujących się) budżet Powiatu na przyszły rok. Przed podjęciem uchwały Rada wysłuchała Bernarda Turskiego, Starosty Kościańskiego, który omówił podstawowe założenia budżetu.

30 grudnia 2015
Kampania

Kampania "Dopalacze Wypalają" - konkurs na spot filmowy oraz plakat

Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na spot filmowy oraz plakat w ramach Kampanii Społecznej „DOPALACZE WYPALAJĄ”.

29 grudnia 2015
Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie powiatu kościańskiego świadczone są w następujących punktach, w tym dwóch powierzonych do prowadzenia przez Fundację Honeste Vivere.  

 

Numer punktu

Adres

Dni i godziny dyżurów

Jednostka prowadząca

Telefon

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

1

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

poniedziałek

14.00 – 18.00

 

 

radcy prawni

adwokaci

698 777 351

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

wtorek

godz. 11.00 - 15.00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

środa

godz. 14.00 - 18.00

czwartek

godz. 14.00 - 18.00

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

piątek

godz. 13.00 - 17.00

2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kościanie

ul. Gostyńska 38

od poniedziałku do piątku

godz. 9.00 - 13.00

Fundacja Honeste Vivere

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

3

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Krzywiniu

ul. Generała Chłapowskiego 34

poniedziałek

godz. 10.00 - 14.00

 

 

 

 

 

Fundacja Honeste Vivere

698 777 351

Powiatowy Zespół ds. Orzekania

o Niepełnosprawności

w Kościanie

ul. Kościelna 5a

wtorek

godz. 14.00 - 18.00

piątek

godz. 14.00 - 18.00

Centrum Kultury

w Śmiglu

ul. Kościuszki 20

środa

godz. 10.00 - 14.00

Urząd Gminy

w Czempiniu

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25

czwartek

godz. 11.00 - 15.00


 

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

 

 

Termin  wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem telefonu 698 777 351 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności.  

 

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie porad odbywa się poza kolejnością

 

 

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz osoby uprawnione.

 

Osoba uprawniona przed uzyskaniem pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  

 

Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

 

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie.

 

 

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

 

Zgłoszenie potrzeby komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość powinno zostać dokonane w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl, według wzoru określonego w złączniku do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość.  

 

Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających ba niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego
  • sporządzenie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.                                      

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej niepłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

 

Po udzielonej poradzie osoba uprawniona może wyrazić anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim przez wypełnienie części B karty pomocy, dostępnej w punkcie.

 

Wypełnienie części B karty pomocy obejmującej opinię osoby uprawnionej jest dobrowolne.

 

Kartę pomocy zawierającą część obejmującą opinię osoba uprawniona wypełnia osobiście, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Podanie danych dotyczących numeru telefonu przez osobę uprawnioną w celu zasięgnięcia dalszej opinii, jest uzależnione od zgody osoby uprawnionej.

 

Wypełnioną część B karty pomocy osoba uprawniona umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie.

 

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania porady poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Po udzielonej poradzie osobę uprawnioną informuje się o możliwości przekazania anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim pod numerem telefonu: 698 777 351 lub w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatkoscian.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan. Anonimowa opinia jest dołączana do części B karty pomocy.

28 grudnia 2015
Hołd Powstańcom Wielkopolskim

Hołd Powstańcom Wielkopolskim

W niedzielę, 27 grudnia Starosta Kościański, Bernard Turski, Aleksander Sowa, członek Zarządu Powiatu Kościańskiego oraz Jan Jurga, Radny Rady Powiatu Kościańskiego, wzięli udział w obchodach 97 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

28 grudnia 2015
XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego

XIII sesja Rady Powiatu Kościańskiego odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz. 16.00 w sali SPZOZ w Kościanie

23 grudnia 2015
Jasełka w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

Jasełka w Zespole Szkół Specjalnych w Kościanie

W dniu dzisiejszym 22 12. 2015 r.  o godz. 10 w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie  odbyło się spotkanie Jasełkowe. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Starosta Kościański Bernard Turski, Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak, nauczyciele, uczniowie oraz rodzice młodych artystów.

22 grudnia 2015
Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa - wystawa prac konkursowych w Muzeum Regionalnym w Kościanie

Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa - wystawa prac konkursowych w Muzeum Regionalnym w Kościanie

Zapraszamy do zwiedzania wystawy prac wykonanych przez dzieci w ramach konkursu "Najpiękniejsza Szopka Bożonarodzeniowa". Wystawa  jest dostępna dla zwiedzających w dniach od 12.12.2015 r do 6.01.2016 r.  w godzinach pracy muzeum. Wstęp bezpłatny. W dniach od 24-26 grudnia muzeum będzie nieczynne

22 grudnia 2015