Poszukiwany kandydat na stanowisko dyrektora

Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie poszukuje kandydata na stanowisko DYREKTORA OŚRODKA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE.

Wymaganie niezbędne:

a)      posiadanie wykształcenia wyższego,

b)      doświadczenie/umiejętności współpracy z przedstawicielami:

– jednostek samorządu terytorialnego

– instytucji finansowych

– instytucji około biznesowych,

c)       doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzi,

d)      wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej,

e)      wiedza teoretyczna i praktyczna z zakresu aplikowania o środki pomocowe na przykład z Unii Europejskiej,

f)       wiedza praktyczna i teoretyczna z obszaru działania ośrodka wspierania przedsiębiorczości na przykład doświadczenie w prowadzeniu podmiotu gospodarczego,

g)      znajomość branży, czyli osób kierujących podmiotami o podobnych celach działania, osób pracujących
w instytucjach zajmujących się dystrybucją środków pomocowych, itd.,

h)      przedstawienie prezentacji wizji/planu kierowania i rozwoju biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie, z uwzględnieniem zakresu i sposobu działania, oferty kierowanej
do przedsiębiorców wraz z ewentualną odpłatnością, oraz źródła finansowania działalności Ośrodka,

i)        posiadanie i aktywne wykorzystywane prawo jazdy kat. B oraz posiadanie własnego samochodu
z możliwością jego wykorzystania w pracy,

j)        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

k)      posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Wymagania dodatkowe:

a)      odporność na stres,

b)      optymizm – oparty na realnych podstawach,

c)       wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów,

d)      chęć do osiągnięcia sukcesu zawodowego,

e)      chęć i zdolność do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

f)       łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych,

g)      mile widziana znajomość języka obcego,

h)      zdolność do „zarażania” innych osób do własnych pomysłów, koncepcji, przekonań,

i)        predyspozycje do kierowania zespołem ludzi,

j)        dyspozycyjność i elastyczność godzin pracy.

Wymagane dokumenty:

1) CV,

2) list motywacyjny,

3) przedstawienie wizji/planu działań funkcjonowania biura Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości
w Kościanie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać w formie elektronicznej: starosta.pks@powiatypolskie.pl , osobiście lub listownie w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko dyrektora” w terminie do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 15.00.

 

Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Dokumentów aplikacyjnych nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 65 512 77 83.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo