Pieniądze na drogi

Bardzo nas cieszy, że nasze wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane, że będziemy mogli się wzbogacić o nową infrastrukturę drogową, zarówno  w powiecie jak i na terenie gminy Czempiń i gminy Krzywiń – powiedział Starosta Kościański Bernard Turski podczas uroczystości podpisywania umów na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Uroczyste podpisane umów na dofinansowanie zadań w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 odbyło się w we wtorek, 23 sierpnia 2016 roku, w Starostowie Powiatowym w Kościanie.

- Dzięki dofinansowaniu w tak znacznych kwotach możemy poprawiać infrastrukturę na naszych drogach, a tym samym poprawiać warunki użytkowania dróg, co na pewno będzie miało pozytywny wpływ na życie mieszkańców tych dwóch gmin oraz powiatu kościańskiego – zaznaczył Starosta B. Turski.

Umowy z ramienia Urzędu Marszałkowskiego podpisywał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, natomiast ze strony Powiatu Kościańskiego Starosta Kościański Bernard Turski oraz Wicestarosta Kościański Stefan Stachowiak. Umowy kontrasygnowała skarbnik Powiatu Kościańskiego Grażyna Szproch.

Powiatowi Kościańskiemu udało się pozyskać pieniądze na przebudowę drogi powiatowej Wieszkowo – Żelazno – Stankowo. Przebudowa drogi obejmie odcinek 3 840 metrów. W ramach zadania na długości 2 190 metrów na drodze gruntowej położony zostanie asfalt. Istniejąca nawierzchnia wyrównana zostanie masą bitumiczną oraz po obu stronach jezdni wzmocniona geosiatką o szerokości 1 metra. Ponadto pobocze wzmocnione zostanie pofrezem. Jezdnia poszerzona zostanie do 5,5 metra, a w Żelaźnie do 6 metrów.  Wymieniona zostanie również kanalizacja deszczowa na długości 260 metrów. Rowy zostaną otworzone i odmulone lub wykopane. Zjazdy na pola będą miały nawierzchnię tłoczniową. Na przepustach staną bariery energochłonne. Odnowione zostanie oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt przebudowy tej drogi to blisko 3 mln 100 tys. złotych. Powiat Kościański zamierza zrealizować tę inwestycję w latach 2017-2018.

Gmina Czempiń uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w Betkowie w kwocie 915 tys. złotych. Całkowity koszt tej inwestycji to 1 mln 568 tys. złotych. Samorząd gminy Krzywiń ze środków pozyskanych w ramach PROW przebuduje gminną Jurkowo – Wymysłowo. Całkowity koszt tej inwestycji to 2 mln 803 tys. złotych, z czego 1 mln 783 tys. złotych pochodzić będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. .

W spotkaniu w Starostwie uczestniczyli również przedstawiciele samorządów Krzywinia i Czempinia. W imieniu tych samorządów umowy podpisywali burmistrzowie Jacek Nowak i Konrad Malicki.

- Gratuluję Powiatowi Kościańskiemu, samorządom Czempinia i Krzywinia, że nie tylko złożyły wnioski, ale że znalazły się wśród 150 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie – powiedział Wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - To jest łącznie ponad 4 mln 600 tys. złotych dla samorządów z terenu powiatu kościańskiego, na drogę powiatową 1 mln 959 tys. złotych, gmina Krzywiń otrzymuje 1 mln 783 tys. złotych, gmina Czempiń 915 tys. złotych. Te środki trafią na teren powiatu kościańskiego.

Kryteriami  wyboru projektów do dofinansowania w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 były m.in.: dochód podatkowy gminy, na terenie której operacja będzie realizowana, wysokość bezrobocia w powiecie, połączenie drogi z drogą wyższej kategorii. Ponadto Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 preferuje współpracę pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dlatego w marcu tego roku Starosta Kościański oraz Starosta Gostyński podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Kościanie podpisali porozumienie o współpracy przy przebudowie drogi z Wieszkowa, przez Żelazno i Stankowo do Daleszyna.

Poza tym przy ocenie wniosków pod uwagę brano również kryteria regionalne. W przypadku Wielkopolski były to: zmiana nawierzchni drogi oraz połączenie przez drogę dwóch wsi lub osad.

Możliwe było pozyskanie dofinansowania na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Kryteria wyboru projektów preferowały gminy. Mimo to Powiat Kościański na liście rankingowej zajął 54. miejsce, czwarte wśród powiatów. W sumie w ramach programu złożono 355 wniosków.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo