Otwarty konkurs ofert na 2018 rok

Dodano: 04 stycznia 2018

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2018 roku, zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

W otwartym konkursie ofert, w którego ramach zostanie udzielone wsparcie, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców powiatu kościańskiego oraz nie posiadają zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

W zadaniach wymagany będzie własny wkład finansowy oferenta, co oznacza, że minimum 10% kosztu całkowitego zadania powinno pochodzić z finansowych środków własnych, świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania,  oraz środków z innych źródeł publicznych i pozostałych.

W ramach konkursu na poszczególne rodzaje zadań Powiat przeznaczy następujące kwoty:

- w zakresie rozwoju kultury fizycznej – 61 645 zł,

- w zakresie turystyki – 23 000 zł,

- w zakresie działalności kulturalnej – 30 000 zł,

- w zakresie promocji i ochrony zdrowia – 35 000 zł.

Kwoty te zostały określone na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Łącznie wysokość środków przeznaczonych na konkurs ofert wynosi 149 645 złotych.

Oferty należy składać na drukach zgodnych z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Druk należy wypełnić w czytelny sposób. Wzory ofert są dostępne w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 211, na stronie internetowej www.powiatkoscian.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w zakładce „dla mieszkańców - organizacje pozarządowe – ogłoszenia”.

Wszystkie oferty należy składać do dnia 26 stycznia 2018 roku (decyduje data wpływu) w Starostwie Powiatowym w Kościanie, al. T. Kościuszki 22.

Otwarcia ofert i oceny formalnej dokonają pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie. Oferty, które spełnią wszystkie wymagania formalne zostaną przekazane Komisji Konkursowej celem dokonania dalszej oceny. Komisja Konkursowa– na podstawie ustawowych kryteriów - dokona oceny ofert w terminie do 23 lutego 2018 roku.

Zarząd Powiatu Kościańskiego na podstawie propozycji Komisji Konkursowej dokona wyboru najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnie konkurs w terminie do 7 marca 2018 roku. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym do zamieszczania ogłoszeń oraz na stronie internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.

Wszystkie zadania muszą być zrealizowane w terminie od 15 marca do 30 listopada 2018 roku.

 Poniżej do pobrania: treść uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego i druk oferty do wypełnienia.

 

Pliki do pobrania