Obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Podczas drugiego w tym roku posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy rozmawiano  o celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Członkowie Rady zapoznali się także z sytuacją na rynku pracy w pierwszym półroczu 2017 roku. 

Założenia programu Aktywizacja i Integracja przedstawiły Mirosława Lubińska, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Agnieszka Kurowska, pracownik Ośrodka.

Celem programu jest zapobieganie procesom wykluczenia społecznego, wzrost motywacji do pracy i zmiany sytuacji życiowej, przywrócenie możliwości lub zdolności do uzyskania zatrudnienia lub innej formy aktywności zawodowej lub edukacyjnej, poprawa umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych.

Rada zaopiniowała pozytywnie przystąpienie do i realizację programu. Zajmą się tym we wrześniu i październiku Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie. Program obejmie 12 osób bezrobotnych, które jednocześnie korzystają z pomocy społecznej.

OPS będzie realizował tzw. blok integracji społecznej, w jego ramach znajdzie się m.in. trening umiejętności społecznych, pobudzenie motywacji do zmiany istniejącej sytuacji społeczno – zawodowej, poruszanie się po rynku pracy. Blok, aktywizacja zawodowa,  realizowany przez PUP będzie obejmował prace społecznie użyteczne.

W drugiej części spotkania Ewa Beba, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła sytuację na rynku pracy. Poinformowała, że na koniec czerwca w ewidencji PUP zarejestrowanych było 1169 bezrobotnych, w tym 757 kobiet. Stopa bezrobocia na terenie powiatu wynosiła 4,1%, w analogicznym okresie roku ubiegłego było to 5,1%.

Spośród ogólnej liczby bezrobotnych zdecydowana większość kwalifikuje się obecnie do grup określanych jako znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. grup osób, które ze względu na szczególne uwarunkowania mają znaczne problemy ze znalezieniem zatrudnienia i opuszczeniem kręgu osób bezrobotnych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo