Nabór na wolne stanowisko urzędnicze!

Starosta Kościański ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie.

1. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan

2. Określenie stanowiska urzędniczego:
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

3. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe,
4) co najmniej trzyletni staż pracy, w tym minimum roczny staż związany bezpośrednio
z aplikowaniem o środki zewnętrzne (krajowe i europejskie), realizacją oraz rozliczaniem projektów w ramach uzyskanego dofinansowania,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany profil wykształcenia: administracja samorządowa, administracja europejska,
2) wskazane studia podyplomowe z zakresu administracji europejskiej, zarządzania funduszami i projektami Unii Europejskiej,
3) znajomość programów: WRPO 2014-2020; PROW 2014-2020; Wiedza, Edukacja, Rozwój; Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
4) znajomość przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
5) znajomość sieci drogowej Powiatu Kościańskiego,
6) biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Office – Word, Excel, PowerPoint), wskazana znajomość obsługi programu Corel Draw,
7) bardzo dobra organizacja pracy, sumienność, dokładność, samodzielność, zaangażowanie, kreatywność,
8) umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
9) umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność pracy pod presją czasu,
10) umiejętność analitycznego myślenia, łatwość komunikacji pisemnej i werbalnej,
11) prawo jazdy kat. B.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) przygotowywanie wniosków o dofinasowanie realizacji projektów z funduszy unijnych oraz z innych źródeł wraz z wymaganymi załącznikami,
2) kontrola rozliczeń finansowych wynikających z zapisów projektu oraz umowy
o dofinansowanie projektu w zakresie wydatków ponoszonych przez Starostwo,
3) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach projektów finansowych z funduszy unijnych oraz z innych źródeł,
4) przygotowywanie materiałów promocyjnych niezbędnych do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych oraz wynikających z jego realizacji,
5) współpraca z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu Kościańskiego w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji projektów i sprawozdań z realizacji projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
6) pomoc w koordynacji / koordynacja projektów inwestycyjnych i miękkich realizowanych / współfinansowanych ze środków funduszy unijnych i innych środków zewnętrznych,
7) monitorowanie informacji o dostępnych źródłach funduszy zewnętrznych oraz innych środków zewnętrznych możliwych do pozyskania,
8) udział w procedurach zapytania ofertowego / rozeznania rynku na potrzeby projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
9) przygotowywanie dokumentów w celu przekazania ich do archiwum zakładowego,
10) opisywanie faktur pod względem celowości dokonanych wydatków oraz merytorycznym,
11) wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego, gdy wymagają tego szczególne sytuacje służbowe.

6. Informacja o warunkach pracy na danych stanowisku:
Praca administracyjno-biurowa, siedząca, wykonywana w budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie w pomieszczeniu przystosowanym do pracy biurowej.
Stanowisko pracy związane jest z pracą na komputerze powyżej połowy dobowego czasu pracy.
Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kościanie
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia przekroczył 6 %.

8. Wymagane dokumenty:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)”,
7) kandydat może dołączyć list motywacyjny i cv.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych
w Wydziale Organizacyjno-Inwestycyjnym Starostwa Powiatowego w Kościanie”
w terminie do dnia 1 kwietnia 2016 r. godz. 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kościanie, al. Tadeusza Kościuszki 22, 64-000 Kościan.
Ostateczny termin złożenia ofert mija w dniu 1 kwietnia 2016 r. godz. 15.00. Dotyczy to również ofert przekazanych w formie przesyłek pocztowych.
Aplikacje niespełniające wymagań formalnych, niekompletne lub złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

10. Dodatkowe informacje:
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl) oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie.
Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.

Kościan, 2016-03-22

STAROSTA KOŚCIAŃSKI
/-/ Bernard Turski

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo