Kwalifikacja wojskowa w powiecie

Do 22 lutego potrwa kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu kościańskiego. W powiecie kościańskim kwalifikacji wojskowej w 2017 r. podlega, 493 mężczyzn rocznikiem 1998, 16 mężczyzn rocznik starszy, 5 mężczyzn kat. „B”, 17 kobiet.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r., do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w roku 1998 i urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz osoby urodzone w latach 1996 i 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej oraz osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Ponadto wzywane są kobiety urodzone w latach 1993-1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawą wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2017 r. na terenie województwa wielkopolskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzymuje wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej – od burmistrza/wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić: dowód osobisty, 1 fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia.

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo