Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP w Kościanie

Zarząd Powiatu Kościańskiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie.

Do konkursu może przystać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia warunki zapisane w załączniku do uchwały Zarządu Powiatu Kościańskiego nr 16/73/19 z 11 marca 2019 roku (uchwała z załącznikiem poniżej).

Oferta osoby chcącej przystąpić do konkursu musi zawierać dokumenty i oświadczenia wykazane w załączniku do uchwały nr 16/73/19 z 11 marca 2019 r. ((uchwała z załącznikiem poniżej).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie” osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kościanie (al. T. Kościuszki 22, pokój 119) lub pocztą, wysyłając na adres: Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. T. Kościuszki 22, 64 – 000 Kościan.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W tym przypadku oferta musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Adres skrytki ePUAP: /PowiatKoscianski/SkrytkaESP

Termin składania ofert upływa 1 kwietnia 2019 roku o godz. 16:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Kościańskiego. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo