Informacja

Informacja o uprawnieniach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Starostwo Powiatowe w Kościanie, zwane dalej Starostwem na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (osobom uprawnionym):

1. Kontakt ze Starostwem za pośrednictwem następujących środków wspierających komunikowanie się:

 

Dostęp do dokumentów i formularzy dla załatwiania spraw w Starostwie na stronie www.powiatkoscian.pl - zakładka BIP i SYSTEM E-SKRZYNKI PODAWCZEJ oraz możliwość wystąpienia o udostępnienie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych. 

2. Skorzystanie w kontaktach ze Starostwem z pomocy osoby przybranej tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.

3. Możliwość skorzystania przez osoby uprawnione z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika i dostęp do wybranego tłumacza PJM, SJM lub SKOGN.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych na urzędowym formularzu:

  • elektronicznie na adres: powiatkoscian@post.pl
  • faksem na numer: 65 512 0825 wew. 33
  • w Kancelarii Starostwa przy al. Tadeusza Kościuszki nr 22, pok. 119
  • za pośrednictwem poczty.

 

Świadczenie usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Pliki do pobrania