INFORMACJA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

GN-I.6641.1.2018

INFORMACJA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

o rozpoczęciu prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji
 gruntów i budynków, polegającej na dostosowaniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków do wymogów obowiązujących przepisów oraz

aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali.

Do wykonania na terenie gminy Kościan czynności technicznych związanych z opracowaniem projektu operatu opisowo – kartograficznego oraz pozyskania danych niezbędnych do realizacji umowy od osób fizycznych i instytucji, upoważnieni zostaną pracownicy firm:

- MTP Sp. z o.o. ul. Brukowa 24/39 15-889 Białystok, na terenie obrębów ewidencyjnych: Kobylniki, Ponin, Sierakowo, Widziszewo,

- GEOPROFIL Sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, na terenie obrębów ewidencyjnych: Bonikowo, Krzan, Łagiewniki, Sepienko, Szczodrowo,

- GEORANGE Usługi Geodezyjne Łukasz Antkiewicz, ul. Błażeja 4D/13, 61-608 Poznań, na terenie obrębów ewidencyjnych: Kiełczewo, Kokorzyn,

wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

Stosownie do art. 24a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 t.j. z późn. zm.) informuję, że rozpoczęte zostały prace geodezyjne mające na celu modernizację ewidencji gruntów i budynków, polegającą na dostosowaniu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów oraz weryfikacji i aktualizacji danych ewidencyjnych, dotyczących gruntów, budynków i lokali dla wyżej wymienionych miast.

Prace będą wykonywane w oparciu o dane i materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz pozyskane w trakcie prac geodezyjnych w terenie.

Informuję również, że opracowany w ramach powyższej modernizacji projekt operatu opisowo-kartograficznego, którego podstawowymi elementami będzie rejestr gruntów, rejestr budynków, rejestr lokali, kartoteka budynków, kartoteka lokali i mapa ewidencyjna zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Al. Kościuszki 22.

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo
– kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Kościanie, właściwym urzędzie gminy oraz ogłoszenie jej w prasie o zasięgu krajowym.

Udział zainteresowanych osób w prowadzonych pracach terenowych i współdziałanie z Wykonawcą tych prac, pozwoli na uniknięcie ewentualnych błędów i nieprawidłowości w sporządzeniu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

Jednocześnie informuję, że prawo wstępu na grunt osób wykonujących prace geodezyjne wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

STAROSTA KOŚCIAŃSKI

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo