Forum samorządowe

Forum samorządowe Powiatu Kościańskiego, które odbyło się 28 lutego 2018 roku w sali SP ZOZ w Kościanie, to wspólna inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Powiatu Kościańskiego.

Na spotkanie, w którym oprócz Starosty Kościańskiego Bernarda Turskiego oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofii Szalczyk udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu,  zaproszeni zostali samorządowcy oraz sołtysi Ziemi Kościańskiej.

Głównymi tematami spotkania były możliwości pozyskiwania środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 2018 r. oraz na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych z innych źródeł. Przedstawione zostało także funkcjonowanie programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Forum otworzył starosta Bernard Turski, który pokreślił, że przywrócona Polsce 28 lat temu samorządność dała ludziom nie tylko podmiotowość, ale stała się szansą – dobrze zresztą wykorzystaną – na społeczny i ekonomiczny rozwój kraju. Dziś nikt nie ma wątpliwości  co do tego, że to właśnie sukcesy samorządów składają się na obraz Polski, na sukces całego kraju – powiedział starosta B. Turski. – A siłą samorządu są jego mieszkańcy. Niewątpliwy sukces samorządu terytorialnego to sukces wszystkich tych, którzy przez 28 lat budowali nasza rzeczywistość. To sukces nas wszystkich – zauważył starosta.

O możliwościach pozyskania środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Wielkopolskiego mówili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego.

- Ogólny budżet Samorządu Województwa to 1 mld 750 mln złotych. Połowa przeznaczana jest na komunikację, drogi, kolej. Opieka zdrowotna to 20% budżetu, 10% stanowi oświata, 10% kultura – powiedziała Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk. - Ważną część budżetu jest 7-letni Regionalny Program Operacyjny.

W 2018 roku w ramach RPO ogłoszone będą nabory na wsparcie aktywności zawodowej osób  wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (marzec) oraz wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. W ramach drugiego działania planowane są trzy nabory. W kwietniu w ramach „Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych”, we wrześniu – „Raka piersi i szyjki macicy” i w październiku w ramach programu „Metabolizm”.

Robert Krysztofiak z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przedstawił możliwości pozyskiwania środków z PROW i Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w 2018 roku.

Dominik Bekasiak z Departamentu Rolnictwa omówił natomiast funkcjonowanie Wielkopolskiej Odnowi Wsi na obszarach wiejskich w 2018 roku. Wspomniał także, że od 2009 roku, kiedy to program zaczął działać na terenie województwa wielkopolskiego, z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego wydatkowano kwotę ponad 23 mln złotych, dzięki czemu zrealizowano 1 129 projektów. Następnie przedstawił zasady uczestnictwa oraz instrumenty realizacji programu. W 2018 w budżecie WOW zaplanowano ponad 4 mln złotych, z czego 3,8 mln na wsparcie w formie dotacji inicjatyw sołeckich.

O zasadach przydzielania środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych opowiedział dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Rafał Gil.

Głos zabrał także obecny na spotkaniu Bolesław Ratajczak, dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie, który opowiedział o tym, czy zajmuje się instytucja, którą kieruje. Zauważył, że najważniejszym wyzwaniem, jakie stoi przed szkołami oraz instytucjami współpracującymi ze szkołami i pracodawcami jest dostosowanie kierunków kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy.  

Na koniec starosta Turski przedstawił osiągnięcia samorządu Powiatu Kościańskiego ostatnich trzech lat. Wiele z inwestycji, o których mówił, udało się zrealizować również dzięki skutecznie pozyskiwanym środkom zewnętrznym.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo