Edukacja w Unii Europejskiej

Europejska opublikowała w Dzienniku Urzędowym UE (C 313/42) zaproszenie ogólne DG EAC/61/06 do składania wniosków w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

W zależności od programu szczegółowego termin składania wniosków mija 28 lutego, 15 marca, 30 marca i 30 kwietnia 2007.Budżet dostępny w roku 2007 to kwota 784 mln euro. Do najważniejszych celów programu należą: przyczynianie się do rozwoju Wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy. W szczególności program ten ma wspierać rozwój uczenia się przez całe życie i służyć wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie Wspólnoty, tak by stały się światowym wzorcem jakości.

 Termin składania wniosków:

• Karta Studenta Erasmus - 28 lutego 2007

• Program Jean Monnet - 15 marca 2007

• Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig - 30 marca 2007

• Program międzysektorowy i środki towarzyszące - 30 kwietnia 2007.

Do najważniejszych, preferowanych przez komisję Europejską działań w 2007 roku należą:

·  Wdrażanie programu Edukacja i szkolenia 2010 zwłaszcza spójności poszczególnych etapów procesu edukacji,

·  Wzmocnienia roli nauczania i szkoleń w procesie celem wsparcia Agendy Lizbońskiej  tj: podniesienie konkurencyjności gospodarki europejskiej, trwałego rozwoju i spójności społeczno-ekonomicznej,

·  Wzmocnienie roli i rangi uczelni wyższych celem podniesienia konkurencyjności poprzez wsparcie innowacyjności, w szczególności poprzez reformę systemów szkolnictwa wyższego i promowanie doskonałości i równości szans,

·  Poprawa jakości i atrakcyjności szkolnictwa i kształcenia zawodowego zwłaszcza promocje kształcenie zawodowego o charakterze nieformalnym,

·  Podniesienie poziomu uczestnictwa osób dorosłych w procesie kształcenia zawodowego,

·  Promowanie lepszej skuteczności i sprawiedliwości zwłaszcza poprzez pomoc osobom ze środowisk defaworyzowanych,

·  Podniesienie kwalifikacji kadry dydaktycznej i nauczycieli zawodu.

Priorytety dla wszystkich programów objętych tym konkursem znajdują się pod następującym adresem internetowym Komisji:

http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/call/part1_en.pdf

Na tej stronie w drugiej połowie stycznia zostaną opublikowane dodatkowe informacje dotyczące całego konkursu.

W ramach Lifelong Learning funkcjonują następujące programy szczegółowe:

a) program Comenius dotyczący potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie przedszkolnym i szkolnym do końca szkoły średniej, a także instytucji i organizacji zapewniających kształcenie w tym zakresie;

b) program Erasmus dotyczący potrzeb dydaktycznych osób korzystających z edukacji na poziomie studiów wyższych, a także szkolenia i kształcenia zawodowego na poziomie studiów wyższych, bez względu na długość kursu lub ich kwalifikacje, w tym studia doktoranckie, a także potrzeb instytucji i organizacji zapewniających lub ułatwiających edukacj i szkolenia w tym zakresie;

c) program Leonardo da Vinci dotyczący potrzeb dydaktycznych osób korzystających ze szkolenia i kształcenia zawodowego, poza szkoleniem i kształceniem zawodowym na poziomie studiów wyższych, a także potrzeb instytucji i organizacji zapewniających bądź ułatwiających kształcenie i szkolenie w tym zakresie;

d) program Grundtvig dotyczący potrzeb dydaktycznych osób korzystających z wszelkich form kształcenia dorosłych, a także potrzeb instytucji i organizacji zapewniających bądź ułatwiających kształcenie w tym zakresie.

e) Program Jean Monnet wspierający instytucje i działania w dziedzinie integracji europejskiej. Obejmuje następujące trzy kluczowe działania: „Akcja Jean Monnet”; dotacje operacyjne w celu wsparcia określonych instytucji zajmujących się sprawami integracji europejskiej; dotacje operacyjne w celu wsparcia innych instytucji i stowarzyszeń europejskich działających w dziedzinie edukacji.

f) Program międzysektorowy obejmujący następujące cztery kluczowe działania: współpracę strategiczną i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; propagowanie nauki języków obcych; rozwijanie innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia i praktyk opartych na TIK na potrzeby uczenia się przez całe życie; upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymianę dobrych praktyk.

 

 

 

 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo