Dyrektor szpitala rezygnuje z funkcji

Dodano: 09 lutego 2018

Na ostatnim posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, które odbyło się 8 lutego 2018 roku, Rada podjęła uchwały dot. opinii w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem SP ZOZ oraz wskazania jednego przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ do udziału w pracach komisji konkursowej wybierającej nowego dyrektora. Rada jako swojego przedstawiciela wskazała starostę Bernarda Turskiego.

Zgodnie z przepisami prawa, wybór dyrektora szpitala ma kilka etapów, które omawiano na Radzie Społecznej. Następnym krokiem w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę przez dyrektora Piotra Lehmanna oraz konieczności wyboru nowego dyrektora będzie podjęcie przez Radę Powiatu Kościańskiego uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w terminie 2 miesięcy od dnia zwolnienia stanowiska przez obecnego dyrektora. Dyrektor Piotr Lehmann pisemne wypowiedzenie umowy o pracę złożył 28 grudnia 2017 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, co oznacza, że upłynie on 31 marca 2018 roku. Dopiero po tej dacie powołać można komisję konkursową. Powołanie komisji wszczyna postepowanie konkursowe. Oprócz osoby wskazanej przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kościanie w komisji konkursowej znajdzie się jeszcze od 3 do 6 przedstawicieli podmiotu tworzącego, czyli Zarządu Powiatu, posiadających wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz. Zarząd Powiatu Kościańskiego oraz Komisja Spraw Społecznych wskażą osoby, które będą mogły zasiąść w komisji konkursowej. Uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej podejmie Rada Powiatu Kościańskiego.

Komisja konkursowa, po przeprowadzonym konkursie, wybiera kandydata na stanowisko dyrektora w drodze tajnego głosowania bezwzględną większością głosów. Zarząd Powiatu Kościańskiego powiadamia pisemnie o wynikach konkursu kandydatów biorących w nim udział w terminie 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem nawiązania stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z kandydatem wybranym w drodze konkursu.

Po posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ, na którym omawiany był harmonogram działań w sprawie przeprowadzenia procedury konkursowej na zwalniane przez dra Piotra Lehmanna stanowisko dyrektora szpitala, starosta Bernard Turski oraz dyrektor Piotr Lehmann spotkali się z dziennikarzami.

Starosta podziękował dyrektorowi Lehmannowi za blisko 12 lat pracy na stanowisku. Podkreślił, że dzięki staraniom jego oraz jego pracowników szpital z roku na rok uzyskiwał coraz wyższy standard, a dyrektor Lehamnn dokonał rzeczy niebywałej – uczynił kościańską lecznicę miejscem, które przynosi chlubę.

Tłumacząc  powody rezygnacji dyrektor Lehmann podkreślił, że wykonał już swoją robotę. Szpital jest w dobrej kondycji. Udało się pozyskać Certyfikat Akredytacyjny przyznawany Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ma go tylko 9 szpitali w Wielkopolsce. Zainwestowaliśmy w szpital ponad 25 milionów złotych. Z konsekwencją realizowaliśmy wieloletni plan inwestycyjny. Mamy zmodernizowaną, nowoczesną infrastrukturę – powiedział dyrektor. - To było duże doświadczenie, uczące pokory. Było wiele trudnych sytuacji, ale z dumą przyznaję, że szpital jest w dobrej kondycji – powiedział dyrektor Lehmann. - Miałem misję i wyzwanie do spełnienia, a trudne wyzwania mnie inspirowały. Starałem się nie rządzić, a zarządzać. Ale czuję niedosyt jako lekarz – zauważył. – Obowiązków dyrektorskich nie zostawia się w pracy, tylko kosztem czasu prywatnego zabiera się do domu.

Dyrektor zapytany o to, czy zostanie w kościańskiej lecznicy i będzie pracował jako kardiolog przyznał, że stanie do konkursu. Medycyna jest moją pasją. Zawsze miałem dyskomfort, czy rozwijać się jako lekarz, czy menadżer szpitala. Chciałbym się rozwijać w kardiologii – powiedział.

Starosta podkreślił, że nie wyobraża sobie odejścia dra Lehmanna ze szpitala.  To doskonały lekarz i byłaby to niepowetowana strata, gdybyśmy go stracili - powiedział starosta. - Trzymamy za niego kciuki i mam nadzieję że będziemy mogli czerpać z jego wielkiej wiedzy i doświadczenia. Sukces był możliwy dzięki jego wyjątkowej empatii i umiejętności współpracy.

- Praca w szpitalu i jego sukces nie byłby możliwy, gdyby nie osoby pracujące w szpitalu – podkreślił dyrektor Lehmann. - Zespół zarządzający i cały biały personel i wszyscy pracownicy tworzyli zespół, ja tylko ukierunkowywałem te działania. I za to dziękuję. Dziękuję też panu staroście i jego poprzednikowi za zaufanie i wsparcie w podejmowanych decyzjach. Bez wsparcia wszystkich samorządów sukces szpitala nie byłby możliwy – powiedział P. Lehmann.

W związku z tym, że przepisy nie umożliwiają przeprowadzenia konkursu w trakcie trwania okresu wypowiedzenia obecnego dyrektora oraz „powierzenia obowiązków kierownika” wskazanej osobie, konieczne będzie powołanie dyrektora ds. lecznictwa (SP ZOZ w Kościanie nie posiada zastępcy dyrektora ds. lecznictwa, obecny dyrektor jest lekarzem w związku z czym nie zachodziła potrzeba powołania takiej osoby) i udzielenie czasowych pełnomocnictw osobom, które będą zarządzały SP ZOZ w czasie prac komisji konkursowej.

Kierownikiem podmiotu leczniczego może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika, posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy, nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.