Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych

Starostwo Powiatowe w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

I piętro, pok. 103, tel. 65 512 70 67

Biuro czynne w godzinach pracy urzędu

poniedziałek: od 8.00 do 16.00

wtorek – piątek: od 7.00 do 15.00

Biuro rzeczy znalezionych działa w oparciu o przepisy:

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.2019.1145 ze zm.)
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (t.j. Dz. U.2019.908)

Obowiązki znalazcy:

Każdy, kto znalazł rzecz i nie zna jej właściciela, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym starostę właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub miejsce znalezienia rzeczy.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane są rzeczy za wyjątkiem:

 1. tych, których szacunkowa wartość nie przekracza 100,00 zł (chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej). W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy przez starostę, znalazca może postąpić z rzeczą według swego uznania;
 2. broni, amunicji, materiałów wybuchowych, a także dowodów osobistych lub paszportów – te rzeczy znalazca powinien niezwłocznie oddać policji. Jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia, należy zawiadomić policję o miejscu, w którym rzecz się znajduje;
 3. rzeczy znalezionych w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego – należy je oddać zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu.

Zadania realizowane przez Biuro Rzeczy Znalezionych:

 1. odbieranie zawiadomień o znalezieniu rzeczy – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy;
 2. przyjmowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych – stwierdzone w sporządzonym protokole. Znalazca otrzymuje poświadczenie przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy;
 3. poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru znalezionych rzeczy. Jeżeli uda się ustalić osobę uprawnioną do odbioru rzeczy, to taka osoba jest wzywana do odbioru rzeczy.
  W przypadku, gdy nie można osobie uprawnionej doręczyć wezwania do odbioru rzeczy lub ta osoba jest nieznana, a szacunkowa wartość rzeczy przekracza 100 zł, to zamieszcza się odpowiednie wezwanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kościanie (przez okres 1 roku od dnia znalezienia rzeczy) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odbiór rzeczy znalezionej z Biura Rzeczy Znalezionych:

 1. gdy osoba uprawniona odbierze po wezwaniu rzecz znalezioną sporządza się z tego poświadczenie wydania rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych;
 2. gdy osoba uprawniona do odbioru nie odbierze rzeczy w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania, zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt. 6);
 3. gdy w przypadku niemożności ustalenia osoby uprawnionej do odbioru rzecz znaleziona nie zostanie odebrana po dwóch latach od jej znalezienia zawiadamia się znalazcę (z wyjątkiem pkt. 6);
 4. w sytuacjach opisanych w pkt. 2 i 3 właściwy starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie;
 5. rzeczy nie odebrane po upływie terminu określonego w pkt. 4 stają się własnością powiatu (z wyjątkiem pkt. 6);
 6. rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa.

Osoba poszukująca rzeczy zgubionej i zgłaszająca się do Biura Rzeczy Znalezionych powinna:

 • określić jaka rzecz została zgubiona, dokonać dokładnego opisu rzeczy, cech charakterystycznych, znaków szczególnych (np. numer seryjny, własne oznakowanie, opis widocznych śladów zużycia, itp.);
 • opisać miejsce i okoliczności zgubienia rzeczy.

Poniżej wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Kościanie - stan na 24 lutego 2021 r.

Pliki do pobrania