Sprowadzanie zwłok/urny z prochami do Polski

I. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U, z 2007 r. Nr 249, poz. 1866.

II. Wymagane dokumenty

- Wniosek osoby najbliższej lub innej o wydanie pozwolenia z danymi osobowymi osoby zmarłej, określeniem miejsca pochówku oraz miejsca skąd zwłoki lub szczątki będą wywożone oraz środka transportu, w którym nastąpi przewiezienie zwłok.
- Tłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon.

III. Opłaty

Nie pobiera się.

IV. Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

V. Jednostka prowadząca sprawę

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
Budynek Starostwa przy ul. Gostyńskiej 38, pokój nr 211, II piętro
p. Barbara Łakoma (w zastępstwie p. Beata Ratajczak)
tel. 65 512 70 67 wew. 28

VI. Tryb odwołania

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, za pośrednictwem Starosty Kościańskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VII. Dodatkowe informacje

- Wniosek o uzyskanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa składa się do Starosty właściwego dla miejsca pochówku zwłok lub szczątków.
- Pozwolenie wydaje się po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
- W przypadku śmierci na skutek choroby zakaźnej, wymienionej w wykazie ustalonym przez Ministra Zdrowia, pozwolenie na przewóz zwłok nie może być udzielone przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
- W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo